Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Valeberg Ryd

Den tre meter höga storhögen kallas Stadskullen. Foto: Andrea Grave-Müller

Vid Valeberg Ryd ligger ett stort gravfält från järnåldern. I skuggan av storhögen Stadskullen breder högar, stensättningar och domarringar ut sig.

På Valeberg Ryds gravfält finns sammanlagt 45 olika gravar – sju högar, 18 runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, tre treuddar, elva domarringar eller rester av domarringar samt fem resta stenar.

Många olika gravtyper

De flesta högarna är ganska små, men i gravfältets mitt finns en storhög som är tre meter hög och 24 meter i diameter. Högen kallas för Stadskullen. Den är helt urgröpt vilket det kan finnas flera orsaker till. Den kan ha blivit plundrad för länge sedan eller det kan röra sig om en inre konstruktion som har rasat. Högen kan också ha konstruerats så från början. Stadskullen är inte arkeologiskt undersökt.

Den största av de runda stensättningarna är 18 meter i diameter, medan de andra är betydligt mindre. Den kvadratiska stensättningen ligger i gravfältets sydöstra del. Den har en kantkedja av större stenar och stenar som markerar de fyra hörnen.

Den största och tydligaste av treuddarna kan man hitta med hjälp av de resta stenar som står i dess norra och sydöstliga spets. Förmodligen har det funnits en rest sten även vid den sydvästliga spetsen, men denna är nu försvunnen.

Gravfältet innehåller inte mindre än elva domarringar. Foto: Claes Ström

Domarringar och fornåkrar

Några av domarringarna är mycket stora och tydliga, en del med klumpstenar och andra med resta stenar. Den största av dem består av stenblock av imponerande storlek.

Gravfältet ligger mer eller mindre på ett område med fornåkrar. Vid Valeberg Ryd kan man se två konkava odlingsytor som är 40–50 meter långa och 20–25 meter breda. De begränsas av vallar. Den här typen av åkrar förknippas med järnåldern. De kallas celtic fields och är ovanliga i Västergötland.

Den största av domarringarna och ett par av de resta stenarna ger intryck av att vara placerade på en av vallarna. Det gör att man kan misstänka att åkrarna är äldre än åtminstone delar av gravfältet.

I nordöstra delen av området är gravfältet delvis förstört av sentida odling. Här finns några röjningsrösen av uppkastad sten.

Att tänka på som besökare

Valeberg Ryd ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. Om somrarna betar får på området. Hundar ska hållas kopplade.

Storhögen i Larv, kallad Larva bäsing. Foto Marita Richard

Drygt tre kilometer söder om Valeberg ligger Finnestorp, där en stor offermosse fanns under järnåldern. De första fynden gjordes redan i början av 1900-talet, och offerplatsen förmodades då ha en ganska begränsad utbredning. Även om fler fynd gjordes i mitten av 1900-talet, ansågs Finnestorp fortfarande vara liten jämfört med de stora offermossarna i Danmark. Senare års arkeologiska undersökningar tyder dock på att området är mycket större än man hittills trott.

Offermossen användes ca 200-600 efter Kristus, alltså under senare delen av romersk järnålder och under folkvandringstid. Framför allt verkar man ha offrat efter stora krigssegrar – fynd av hästben och hästutrustning, svärd, spjutspetsar och andra vapen tyder på det. Man tror också att mossen kan ha använts för fruktbarhetsoffer.

Även fornåkrar och röjningsrösen finns det gott om i trakten, liksom hålvägar. En del av dessa kan mycket väl vara samtida med gravarna vid Valeberg Ryd.

I Edsvära nordväst om Valeberg har man gjort flera fynd som daterats till järnåldern, som keramik, glaspärlor och sländtrissor. En boplats daterad till perioden har också undersökts här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss