Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vännåkra

De flesta av domarringarna består av klumpstenar. Östra Öresjön i bakgrunden. Foto: Malin Richard

Söder om Kinna ligger ett spännande gravfält med minst 16 domarringar och tio resta stenar. Gravfältet bestod från början av betydligt fler domarringar. Stenar har forslats bort och använts bland annat till ladugårdsgrunder.

Gravfältet är från järnåldern och består idag av cirka 28 fornlämningar. De utgörs av en stensättning, minst 16 domarringar och cirka tio resta stenar. Gravfältet har troligen varit betydligt större än idag och innehöll då fler domarringar. Många fornlämningar förstördes under 1800-talet, då bland annat resta stenar från gravfältet användes som grundstenar till ladugårdsbyggen.

Gravfältets läge uppe på en höjd med utblick över Östra Öresjön är både vackert och strategiskt. Det bör ha varit en effektiv revirmarkering genom att det varit synligt vida omkring.

Läget vid just Östra Öresjön har också betydelse. Vattenvägarna var förr de viktigaste färdvägarna. Sjön har förbindelse med Viskan, som bör ha varit en viktig färdled i äldre tid.

De flesta domarringarna finns i gravfältets västra del. De är fem till tio meter i diameter och bestod ursprungligen av fem, sju och tretton stenar, varav flera saknas. Bara fem domarringar är fortfarande kompletta.

Domarringarna består främst av klumpstenar som är upp till en knapp meter långa och upp till en halv meter höga. Två domarringar, en i söder och en i öster, skiljer sig från de övriga genom att de består av resta hällar.

Spridda inom och utanför gravfältet finns dessutom ett antal klumpstenar och resta stenar av samma karaktär som de som ingår i domarringarna. De flesta av de resta stenarna har fallit omkull och är djupt nedsjunkna i marken. Troligen har stenarna ingått i numera förstörda anläggningar.

Sydost om gravfältet stupar berget brant ner mot Östra Öresjöns strand. Enligt traditionen har stupet varit platsen för en ättestupa.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. Om somrarna betar får på området. Hundar ska hållas kopplade.

Gårdarna ligger uppe på åsen i norr omgivna av åkermark. Foto: Malin Richard

Området kring Vännåkra och Örby har varit attraktivt för människor under lång tid. Fornlämningar berättar för oss att här fanns ett betydelsefullt samhälle med en viss status.

Landskapet kring Vännåkra och Örby består av en markerad ås i norr med avsatser och branter ner mot Östra Öresjön i söder. Gårdarna ligger uppe på åsen i norr omgivna av åkermark. I en av sluttningarna finns en ekhage med stora ”sparbanksekar”. Även väster och sydväst om Vännåkra finns flera fina lövskogsområden.

Förutom domarringsgravfältet finns det i övergången mellan odlingsmarken och betes- och skogsmarkerna ett stort antal fornlämningar, bland annat gravgrupper, ensamliggande rösen, stensättningar samt ett område med fornåkrar. I anslutning till åkermark i sydväst finns också en ensam skålgropsförekomst.

Området innehåller fornlämningar från hela den förhistoriska perioden. Det betyder att miljön har varit attraktivt för människor under mycket lång tid.

Rester av en förmodad storhög ligger centralt i området och visar på områdets betydelse under förhistorisk tid. Storhögar anses vara lämningar efter samhällen uppbyggda som hövdingadömen kring lokala stormän och kvinnor.

Örby nuvarande kyrka uppfördes 1839- 1843 på platsen för en äldre medeltida kyrka. Örby kyrkby bestod redan på 1500-talet av fem hemman, vilket tyder på att byn är av hög ålder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss