Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenhusbackens gravfält

Gravfältet ligger på en stor höjdrygg i ett åkerlandskap. Foto: Malin Richard

Välkommen till Stenhusbacken, Kållands största gravfält med omkring 100 gravar. Åsen har använts som begravningsplats i minst 3 000 år – en svindlande lång tid.

På en stor höjdrygg på Kålland, norr om Lidköping, ligger ett gravfält som kallas Stenhusbacken. Med sina omkring hundra gravar är det Lidköpingsbygdens största gravfält. Åsen har använts som begravningsplats under åtminstone 3 000 år, från yngre stenålder och fram till yngre järnålder. Fornlämningarna visar att området var ett centrum i bygden under förhistorisk tid.

Den äldsta graven är en hällkista från yngre stenålder. Gravarna från brons- och järnåldern omfattar sexton högar, sjuttio runda stensättningar, en rektangulär stensättning, en treudd, en kvadratisk stenkrets, tre domarringar och sju resta stenar. Här finns också odlingsspår som terrasseringar och fossil åkermark.

Ett spektakulärt fynd

Inte långt från Stenhusbacken gjordes 1985 ett mycket uppmärksammat fynd, som också visar platsens betydelse under förhistorisk tid. Vid höstplöjningen i en före detta mosse på Fröslunda Sunnersberg fann man sexton bronssköldar från senare delen av bronsåldern. Bara en liknande sköld har hittats i Sverige tidigare och fyndet väckte uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Troligen rör det sig om ceremonisköldar som offrats i mossen under rituella former. Sköldarna finns att se på Västergötlands museum i Skara.

Att tänka på som besökare

Stenhusbacken ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På Fröslunda veranda, 1860. Foto: Okänd fotograf, Västergötlands museum

Kålland var tätbefolkad centralbygd redan under förhistorisk tid. Här finns en stor mängd fornlämningar, framförallt från brons- och järnålder. Flera framträdande fornlämningar visar också på områdets betydelse, bland annat en av landets största högar vid Skalunda och det stora gravfältet på Stenhusbacken.

Spår från brons- och järnålder

Bronsålderns människor har lämnat talrika spår, bland annat bronssköldsfynden från Fröslunda, många storrösen och skärvstenshögar samt även hällristningar. Men Kålland var också en betydelsefull järnåldersbygd med bland annat storhögar, gravfält och flera runstenar.

Välbevarade torp och herrgårdar

Bygden blev tidigt ett frälsetätt område, med flera stora jordegendomar. Närheten till Vänern var en viktig orsak till uppkomsten av de medeltida stormansgårdarna Fröslunda och Stola samt Lindholmens mäktiga slottsbygge (brann ner 1792).

Även idag är landskapet starkt herrgårdspräglat. Det märks tydligt när det gäller byggnader, alléer och ägor, före detta torp och backstugor. Både herrgårdsmiljöer och tidigare torp är ofta välbevarade med bebyggelse från både 1700- och 1800-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss