Naverstad

Gravfältet norr om Naverstads kyrka. Foto: Riksantikvarieämbetet

Naverstads medeltidskyrka, strax söder om Östad, ligger mycket vackert högt upp på berget ovanför Södra Bullaresjön. Kyrkan räknas till en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Bohuslän.

Högt upp på en bergsrygg, som löper i nord-sydlig riktning ovanför Bullaresjöarna, ligger Naverstads kyrka. Det är inte bara platsens skönhet som gör att kyrkan kom att uppföras just här. Området var redan tidigare en central plats i bygden.

Norr om kyrkan, på samma åsrygg, ligger det gravfält som vårdas. Gravfältet är långsträckt; 450 meter långt och 20–40 meter brett. Det består av 50 gravar: 21 runda högar, sex ovala och fem långhögar samt 18 stensättningar, varav fem ovala.

Det finns flera gravfält längs åsryggen norr om kyrkan. Förmodligen har de från början bildat ett långt sammanhängande gravfält, som sträckte sig från Naverstads kyrka och cirka en kilometer norrut. Idag finns här ungefär 100 synliga gravar, men troligen var antalet gravar mycket större från början. Många fornlämningar har försvunnit under århundradenas lopp på grund av bland annat odling, vägar och täktverksamhet.

Området behöll sin betydelse in i kristen tid. 1100-talskyrkan, som var den nya kultbyggnaden och bygdens administrativa centrum, ligger på karaktäristiskt vis i anslutning till gravfältet.

Spännande fynd efter utgrävningar

1842 undersöktes flera gravar i ett område norr om det gravfält som nu vårdas. Här ligger gravfältens två största högar, Kungshögen och Drottninghögen. Undersökningen gör att vi vet en del om gravarnas innehåll.

Vid utgrävningen fann man förutom gravurnor, dräktdetaljer som spännen och remsöljor av brons, benkammar och hartsbitar. Hartsbitar användes som tätning av gravkärl av trä och de är idag det enda som blivit kvar efter dessa träföremål. Gravarna daterades till cirka 100–600 efter Kristus, det vill säga romersk järnålder och folkvandringstid.

Att tänka på som besökare

Naverstads gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. På sommaren betar kor på det norra gravfältet. Hundar ska hållas kopplade.

På krönet av en bergsrygg på Bullarens västra sida ligger en mängd fornlämningar. Foto: Jan Norrman

Naverstad är en plats fylld av historia. Här finns en mycket stor koncentration av fornlämningar. De berättar för oss att området varit ett tätt befolkat centrum i bygden redan under förhistorisk tid och att människor levt här sedan tidig järnålder och in i historisk tid.

Bullaresjöarna sträcker sig som ett långt blått band från den norska gränsen och söderut. Sjösystemet är sammanlagt cirka tre mil långt och som mest drygt en kilometer brett. På östra sidan reser sig ett skogsklätt Kynnefjäll. Här är stranden brant och svårtillgänglig. Den västra Bullarestranden domineras av en nord-sydgående åsrygg och ett mjukt, kuperat odlingslandskap. På bergsryggen ligger Naverstads kyrka. På krönet och på slänterna ner mot sjön finns också en mängd fornlämningar.

Populär plats att bo på

Det har funnits människor kring Bullaresjöarna redan under sten- och bronsålder. Men det stora antalet fornlämningar som finns kring Naverstad är framförallt från järnåldern. På höjdsträckningen norr om kyrkan ligger flera gravfält, vilket visar att Bullarebygden var tätbefolkad centralbygd redan under järnåldern.

Gravfältsområdet löper mellan Naverstad och Östad. Troligen är de här ålderdomliga ortnamnen lika gamla som gravfälten. Namnet Naverstad betyder ”Nafarrs gård/hem” och ortnamnet härstammar sannolikt från järnåldern. Från samma tid härrör Östad som förmodligen betyder ”Authis hem/gård”.

Flera av gravfälten innehåller riktigt stora gravar. Här finns till exempel den så kallade Kungshögen, som är häradets största hög. Men här finns också bland annat långhögar med en längd upp till 23 meter.


Naverstads kyrka från 1100-talet, anses vara en av Bohusläns bäst bevarade medeltidskyrkor. Foto: Jochen Kühne

Storhögarna betyder troligen att platsen varit ett säte för stormän under järnålder. Under medeltiden blev platsen sedan centralpunkt i den kristna sockenindelningen. Naverstads kyrka har legat uppe på åsen åtminstone sedan 1100-talet.

Taktiskt att slå sig ned just här

Det finns också andra fornlämningar inom området. Lämningar efter medeltida befästningar med utsikt över sjöarna vittnar om områdets strategiska betydelse. Längst i öster ligger en av de mycket få kända fångstgroparna i kommunen. Det finns även gravfält söder och väster om den fornlämningsrika åsryggen.

Längs höjdryggen förbi kyrkan och norrut genom gravfälten löper en mycket gammal väg. Kanske är den samtida med gravarna. Idag går en bilväg lite längre ner i dalgången, men den gamla vägen är fortfarande bitvis synlig. Troligen har den under lång tid varit en viktig färdled mellan norr och söder för inlandets befolkning. Från början var den nog en ridstig som gick över torra och lättframkomliga höjder mellan centralbygderna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss