Hols gärde

Store hög ligger alldeles intill vägen som leder förbi Hol. Foto: Malin Richard

Vid Hols gärde finns Västra Götalands största område med fornåkrar. Här finns också ett stort gravfält från järnåldern och flera storhögar från bronsåldern.

Hols gärde ligger uppe på krönet av Hols hed norr om Hols kyrka. På hela området finns rester av fornåkrar, vars välvda profil tyder på att de är från medeltiden eller senare.

Innan området odlades upp, användes det som gravfält. De tidigaste gravarna är de stora högar från bronsåldern som ligger spridda över området. Den mest lättillgängliga är Store hög alldeles intill vägen som leder förbi Hol. Högen är arton meter i diameter och två och en halv meter hög. Flera av storhögarna ligger längs åskanten i norr intill sluttningen mot Säveåns dalgång.

Gravfält med 160 gravar

Om du passerar till höger om Store hög och fortsätter vägen fram kommer du till det största av de många järnåldersgravfälten. Gravfältet omfattar sammanlagt omkring 160 gravar, varav mer än 130 är små runda högar. De tätt liggande högarnas runda profil ger området ett kullrigt utseende. Förutom högarna finns drygt tjugo runda stensättningar, ett par resta stenar och en domarring. Domarringen, som ligger i gravfältets sydöstliga hörn, består av nio klumpformiga stenar och är förmodligen en av de tidigaste gravarna på gravfältet.

I nordvästra delen av gravfältet, parallellt med den nutida vägen, ligger en hålväg. Den är numera igenfylld och kan vara svår att upptäcka.

Ett par mindre gravfält ligger till öster respektive väster om Store hög. Här finns en mindre mängd högar och stensättningar. På det västliga gravfältet, som man kommer till om man följer vägen till vänster om Store hög, finns också ett par större högar som förmodligen är från bronsåldern. Här finns också en delvis igenfylld hålväg.

Intressanta bronsåldersfynd har hittats

Vid gården, strax norr om det största gravfältet, finns rester av ett tredje gravfält. Här har man bland annat hittat flintavslag, en bronsknapp och keramik i en grav från bronsåldern.

Ett par större högar ligger nära vägen ett par hundra meter öster om det stora gravfältet. En tredje hög har funnits, men den undersöktes och togs bort på 1960-talet. Ytterligare större högar finns ett par hundra meter söder och sydost om dessa. I närheten ligger också områdets tydligaste hålväg, som löper i nord-sydlig riktning, är 115 meter lång och som mest tre meter bred och lika djup.

Att tänka på som besökare

Hols gärde ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och att inte skräpa ner. På sommaren betar får på gravfältet. Hundar ska hållas kopplade.

Gravhögar vid Hols gärde. Foto: Henrik Zedig

Gravarna vid Hols gärde är från bronsåldern och järnåldern. Även om området förmodligen var uppodlat redan när gravarna anlades, är de spår av gamla åkrar vi idag kan se förmodligen från medeltiden. Det betyder att det på Hols gärde finns fornlämningar från en period på omkring 3000 år.

Trots det stora gravfältet vid Hols gärde, finns det endast ett fåtal övriga lämningar från bronsåldern och järnåldern i trakten. Några härdar 500 meter väster om det största gravfältet skulle kunna vara rester av gamla boplatser, liksom ett område med härdar och sotig jord en dryg kilometer norrut, nära Säveån. Inte heller någon av traktens många fornåkrar verkar vara äldre än medeltida, av deras välvda profiler att döma. Av erfarenhet vet man dock att järnålderns människor vanligtvis bodde nära gravfälten.

Högar och stensättningar finns det däremot lite här och var i närheten. I Bäne nordost om Hol finns flera resta stenar. Två runstenar från vikingatiden finns vid Hols kyrka, den ena finns i vapenhuset och den andra finns att beskåda på kyrkogården.

Många spännande lämningar i trakten

I Horla sydost om Hol finns också flera gravar från bronsåldern och järnåldern, bland annat rösen, stensättningar och domarringar. Två stora gravfält med i huvudsak stensättningar undersöktes och togs bort i slutet av 1960-talet. Dessa gravfält var nästan lika stora som det i Hols gärde.

I Siene längre österut finns en stor mängd fornlämningar, bland annat storhögen Gullhögen. Här finns också områden med röjningsrösen. Röjningsröseområden är svårdaterade, men kan vara så gamla som från bronsåldern. I Siene finns också hålvägssystem med flera parallella hålvägar med en sammanlagd längd på flera hundra meter.

En dryg mil nordväst om Hol, i Degrabo och Olstorp strax väster respektive öster om Vårgårda, har man i samband med arkeologiska utredningar och förundersökningar bland annat funnit stolphål, härdar, keramik och kokgropar, spår av boplatser från järnåldern. I Algutstorp utanför Vårgårda har man också hittat spår av boplatser och en järnframställningsplats. Ännu längre norrut ligger gravfältet Lundskullen, som också vårdas av Länsstyrelsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss