Levene äng som fornlämningsmiljö 

Under medeltiden lades området under kungsgården i Levene. Den gamla byn övergavs och marken övergick i slåtteräng. Foto: Länsstyrelsen

Levene äng är en stor sammanhängande fornlämningsmiljö nära Levene kyrka. Vandra genom det vackra kulturlandskapet och upplev spåren efter järnålderns människor. Här finns bland annat ett stort gravfält, fornåkrar och fägator.

Levene äng nås via parkeringen. Det första som möter besökaren är ett stort gravfält med sammanlagt över 100 gravar, mestadels runda stensättningar men också en del högar. Levene äng är ett naturreservat och särskilt värt ett besök på våren när vitsipporna blommar mellan ekarna.

Väster om gravfältet ligger två områden med fornåkrar. Det sydligaste området består av 18 bandparceller som löper i nord-sydlig riktning. Åkrarna är 40–60 meter långa, mellan tre och sju meter breda och begränsas i norr av en jordvall. Norr om jordvallen ligger tio bandparceller i öst-västlig riktning. De är 80–90 meter långa men bara upp till fyra meter breda och löper in i gravfältet.

Spår efter jordbrukande förfäder

Norr om gravfältet ligger ytterligare ett stort område med fornåkrar. Här kan man skönja terrasser och begränsningsvallar av jord och sten samt några enstaka röjningsrösen. Det här området begränsas i väster av en fägata, som är kantad av två stensträngar. Fägatan är 400 meter lång och löper genom hela området.

Där fägatan slutar finns ett stenblock i vilket flera skålgropar är inhuggna. Här finns också ett mindre gravfält bestående av fem runda stensättningar och en hög.

Söder om Levene äng, utanför naturreservatet, har flera mörkfärgningar i jorden hittats. Dessa är lämningar efter mänsklig verksamhet – gropar, eldstäder, bostäder. Det var sannolikt här de människor som brukade åkrarna, vallade djuren och begravde sina döda bodde.

Under medeltiden övertogs området av kungen och lades under kungsgården i Levene. Byn övergavs och marken blev slåtteräng, vilket har bidragit till att det gamla kulturlandskapet bevarats så väl.

Att tänka på som besökare

Levene äng är ett naturreservat. Det innebär att det finns vissa föreskrifter. Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon (inkl. moped),
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • rida.

Boende finns i närheten, så tänk på att visa hänsyn.

Gravar på Levene äng. Foto: Andrea Grave-Müller

Att trakten kring Vara och Levene var ganska tättbefolkad redan för ett par tusen år sedan vittnar de många fornlämningarna om. Runt om i landskapet finns det gott om gravfält med stensättningar och högar av samma typ som på Levene äng.

I trakten kring Levene äng finns gott om områden med sotfläckar i jorden tillsammans med röjningsrösen, stensträngar och fynd av keramikbitar, järnslagg och skörbränd sten. Detta är tecken på att människor bott här länge, redan under stenåldern.

Runstenen vid Levene kyrka. Foto: Andrea Grave-Müller

Landets högsta runsten

Vid Levene kyrka står en 4,6 meter hög runsten, Sveriges högsta. En annan runsten är den berömda stenen i närliggande Sparlösa. Sparlösastenen är en ganska tidig runsten, daterad till 800-talet efter Kristus. De flesta runstenar i Sverige är från 1000-talet. Kring Sparlösastenen finns en utställning som berättar om de intressanta inskriptionerna och bilderna på stenen.

Själva namnet ”Levene” har rötter i äldre järnåldern. Namnets efterled –ene kommer av –vin, som är ett uråldrigt ord för betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss