Böckersboda

Skeppssättningarna ligger inne i byn. Foto: Malin Richard

På en grusås nära Norrkvarn vid Göta Kanal ligger Böckersboda by. Här samsas kulturarv från helt olika tider på ett spännande sätt. Inne bland ålderdomlig bybebyggelse finns två stora skeppssättningar från järnåldern.

l landsväg. Det större av skeppen är trettio meter långt och som mest åtta meter brett. Det består av sexton resta stenar, som är upp till ett par meter höga. Det mindre skeppet består av sju resta stenar. Stävstenen är ungefär två meter hög, sidostenarna lite lägre. Båda är orienterade med stäven mot nordost. Skeppssättningarna restaurerades omkring 1950, vilket innebär att en del stenar idag inte står riktigt i sitt ursprungliga läge.

Vid grävningar har det påträffats flera fynd. Bland dessa är de brandgravar som hittats i vardera skeppssättning extra spännande. Dessutom har man hittat föremål som spelbrickor av ben, en rund knapp av brons, benkammar, en tandpärla, ett kamfodral, fragment av järnföremål och björnklor. Med hjälp av fynden dateras gravarna till slutet av äldre järnåldern, under det som kallas folkvandringstid, ca 500 år e Kr.

Platser med tydliga gravar från förhistorisk tid har ofta en plats i den folkliga traditionen. Man behövde en förklaring till varför det stod stenar i olika formationer här och var i naturen. Enligt uppgift, kallades grusåsen vid Böckersboda ”Den grymmes backe” i äldre tid.

Domarringen

Några hundra meter sydväst om skeppssättningarna ligger en domarring. Det är dock bara skeppssättningarna som vårdas. Domarringen består av fem resta stenar som bildar en idag oregelbunden oval figur. En av stenarna har under senare år rasat nerför branten då någon olovligt hämtat grus i den gamla grustaget. Domarringen har även blivit utsatt för skadegörelse i modern tid.

Att tänka på som besökare

Skeppssättningarna och domarringen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Fornborgen på Buråsen. Foto: Malin Larsson

Nordöstra Västergötland låg på järnåldern lite utanför de mer tättbefolkade delarna av centrala Västergötland. Några boplatser från tiden är inte kända i trakten, men lämningar av forntida åkrar och röjningsrösen kan vara rester efter järnålderns människor. Det finns också flera järnåldersgravar i närheten. Det rör sig då om resta stenar, stensättningar, ett par domarringar och någon gravhög.

På andra sidan Göta kanal ligger en fornborg på höjden Buråsen vid Norrkvarn. Fornborgar förknippas med ungefär samma tid som skeppssättningarna och domarringen. Exakt vad de användes till är inte klarlagt, men en vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktioner i orostider.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats