Herrestads gravfält

Gravhögar och stensättningar på Herrestad Prästgårds gravfält. Foto: Leif Johansson

I Herrestad finns ett av Bohusläns största järnåldersgravfält. På det imponerande gravfältet har det anlagts över hundra gravar i form av högar, stensättningar och resta stenar.

På Gravfältet Herrestad Prästgård finns totalt 110 gravar – 40 runda högar och en oval, en domarring, sex resta stenar och 61 runda stensättningar och en oval. Högarna är mellan sex och sexton meter i diameter och nästan två meter höga. Den ovala högen är 11x5 meter och strax över en halv meter hög. De runda stensättningarna är från fyra till elva meter i diameter och nästan en halv meter höga. Den ovala är 8x5 meter och 30 centimeter hög.

Hur ser man då skillnad på stensättningarna och högarna? Jo, stensättningarna är rena stenkonstruktioner, ofta övervuxna med ett tunt lager mossa eller gräs. Högarna har ett tjockare torvlager och är ofta mer rundade till formen.

Domarringen är nio meter i diameter och består av sex resta stenar som är upp till 1,8 meter långa och 0,8 meter breda. Den är belägen strax sydöst om den största högen. Ursprungligen har den troligen bestått av nio resta stenar och idag kan man ana sex av dessa. Flera är kullfallna och några ligger spridda och kan ha varit resta. De sex resta stenarna, är från 1,3–2,5 meter långa och 0,6–0,8 meter breda, fyra av dessa är dock kullfallna.

Arkeologiska fynd på platsen

Delar av gravfältet har undersökts vid olika tillfällen, bland annat 1972. Då undersöktes en hög och sex stensättningar. I en av gravarna påträffades en likformig fibula i brons och sex pilspetsar av järn som daterades till 500-talet e. kr. Övriga gravar är daterade till vikingatiden. Dessa gravar innehöll bland annat ett ryggknappspänne, en spännbuckla och ringnål i brons, vävtyngder, broddar med mera. Under vissa av dessa gravar påträffades kulturlager efter äldre bosättningar samt rester efter ett par grophus.

Att tänka på som besökare

Herrestads gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Herrestads gravfält har troligen varit ännu större. Gravhög i skogsområdet strax sydost om gravfältet. Foto: Malin Richard

Järnåldersgravfält kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade och födde upp djur och där järnet som material till redskap var introducerat.

Järnålderns Uddevallabor bodde förmodligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Vanligtvis låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan anta att det låg flera gårdar nära det aktuella gravfältet, med tanke på dess storlek. Förmodligen har gravfältet varit ännu större och även inlemmat de mindre gravfälten strax sydost om Herrestad Prästgård.

Ett av dessa näraliggande gårdslägen ligger strax söder om gravfältet och undersöktes 1996. Då påträffade man bland annat ett långhus daterat till bronsålder samt ett mindre hus och en brunn. Även ett grophus påträffades med fynd av bland annat rabbad keramik och en lövkniv - fynd som också antyder bronsålder.

Förutom gravfältet finns flera ensamliggande gravar och boplatser av järnålderskaraktär i den närmaste omgivningen. Det finns dessutom flera mindre gravfält i närheten. Det finns också några fornborgar. En ligger på berget Borrås drygt två kilometer sydväst om gravfältet. En annan ligger drygt två kilometer åt sydöst på Ormskredsberget och sträcker sig över två bergskrön.

De mystiska fornborgarna

Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning).

Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss