Vallby Sörgården

Vallby Sörgården i Skövde kommun är en ovanligt väl bevarad fastighet där odlingslandskapet präglas av 1800-tal och laga skiftet samt det tidiga 1900-talets jordbruk.

Vallby Sörgården är ett mycket gott exempel på de medelstora familjejordbruk som var typiska för Västergötland från sent 1800-tal till långt in på 1960-talet. Hela gårdsmiljön med byggnader, anläggningar och omgivande ägor – är mer eller mindre oskadd och i väldigt bra skick. Gårdens utmärkande drag kommer i stor del ifrån jordbrukslandskapet, mangårdshusen med lantbrukarhemmet och gårdens ekonomibyggnader med inredning och utrustning som är mycket väl bibehållna.

Andra viktiga drag i jordbrukets utveckling som kan iakttas i Vallby Sörgården är exempelvis det senare 1800-talets omläggning från spannmåls- till animalieproduktion. Den småskaliga mångsidigheten i drift och produktion syns inte minst i byggnader och landskap. Det var något som utmärkte de flesta jordbruk ända fram till strukturrationaliseringarna under 1900-talets senare del.

Det finns kulturhistoriska spår i och kring reservatet, exempelvis en runsten, väglämningar samt flera järnåldersgravar, som visar på områdets nyttjande sedan förhistorisk tid.

Regler i kulturreservatet

Du är välkommen till kulturreservatet Vallby Sörgården men tänk på att det
inte är tillåtet att: 

  • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och parkering.
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn.
  • samla, gräva upp, plocka eller skada växter, mossor, lavar eller insekter.
  • göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • sätta upp skylt, affisch, eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift utan  reservatsförvaltarens tillstånd.

Föreskrifter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: ca 26 hektar
Karaktär: Odlingslandskap
Kommun: Skövde
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län