Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rone Uggarde rojr

Flygfoto över stenröset Uggarde rojr. Röset är placerat på gräsmark, betesmark och i bild syns flera stengärdesgårdar och även ytterligare två rösen i bakgrunden.

Uggarde rojr ligger i ett område med flera andra rösen och stensättningar. Foto: David Skoog

En markerad stig visar dig runt i detta historiska landskap. Bland annat får du se Gotlands störta bronsåldersröse, Uggarde rojr.

Området har en koncentration av stora rösen från bronsåldern i ett låglänt och öppet landskap utmed den forna kustlinjen. Miljön och lämningarna visar på hur landskapet nyttjats under bronsåldern och äldre järnålder.

Utöver de stora rösena finns här även spridda mindre gravfält och enstaka gravar i form av skeppssättningar och stensättningar.

Rösena är gravplatser. Oftast ha de använts under lång tid och är gravplats åt flera personer. Rösena fungerade som en form av revirmarkering, för att märka ut sitt område. Väderstrecken har varit viktiga, där syd haft en speciell betydelse. Det är vanligt att det finns någon sydkonstruktion vid gravplatserna från den här tiden, så även här vid Uggårde.

En bit inåt land finns lämningar som tyder på bosättning och odling. Här har husgrunder och stensträngar hittats och här finns även ett av Gotlands största fossila åkersystem.

Fägata vid Uggarde Foto: Katarina Amér

Fägata vid Uggarde Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Vid parkeringen finns en informationsskylt om området och foldrar till kulturstigen Pdf, 2.5 MB..
  • För att ta sig in på besöksplatsområdet behöver stätta passeras.
  • Det betar kor i hagen.
  • Det kan vara blött och lerigt, framförallt under våren och hösten.
  • Lämningarna och parkeringen är på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektera djuren.

Text

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Rösena och stensträngarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Rone

Karaktär: Bronsåldersröse, kulturstig

Markägare: PrivatSkyddsform:

Skyddsform: Fornlämning

Hitta hit

Från Visby - kör väg 142 till Hemse, ta av mot Rone och fortsätt mot Ronehamn. Sväng höger mot Havdhem och sen direkt till vänster mot Sigdes / bygdegård. vid T-korsningen sväng höger och sen ligger besöksplatsen på vänster sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss