Grötlingbo Angantyrs rojr

Fägata

Fägata Foto: Katarina Amér

Bronsåldersröset här vid Angatyr är ett av många rösen längs Gotlands kust.

Idag är röset inte lika stort som det en gång var. När Linné besökte platsen 1741 var röset 5 meter högt och hade en kantkedja av stora stenblock. Vid laga skifte användes en stor mängd sten från röset och dess kantstenar för att bygga stentunar.

Bronsåldersrösen

Under bronsåldern var det vanligt att man byggde gravar i from av rösen. Många av rösena är placerade efter den dåtida kusten och vid farleder. Gravarna placerades i ytterkanten av områdena för att markera sin revir.

När bronsåldersrösen undersökts har det visats sig att det varit gravplats åt flera personer och de har oftast använts under en lång tid.

Fägator

Markerna med odling var hägnades oftast in för att skydda dem från att bli uppätna av djuren. Stenmurar bildade fägator, som bilden ovan visar, djuren kunde på så vis förflyttas till betet i skogen utan att den odlade marken riskerade att skadas.

Bra att veta för dig som besökare

  • För att ta sig till lämningen behöver stätta passeras.
  • Det betar lamm i hagen
  • Marken är privat ägd, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Grötlingbo

Karaktär: Röse och fägata

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information på RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 mot Hemse och fortsätt till Grötlingbo, sväng av mot Eke vid Grötlingbo kyrka.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss