Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sanda Vivesholm

Vivesholm

Vivesholm, Gotland Länk till annan webbplats., foto: Daniel Langhammer/ CC BY.

Några mil söder om Visby, längs den gotländska kusten ligger Vivesholm. En vacker, havsnära plats med en försvarsanläggning som berättar om det gotländska kustförsvarssystemet från 1300- till 1700-talet.

Den rektangulära medeltida borganläggningen vid Vivesholm ligger strandnära, väl framträdande i landskapet. Udden som idag är en bit upp på land var under medeltiden omgiven av vatten. Borgen är cirka 110 x 75 meter och består av en kraftig mur omgiven av stora vallar med vallgravar. På hösten och våren kan vallgravarna vara vattenfyllda.

På den västra vallanläggningen finns spår från 1700-talet i form av avplaningar för uppställning av kanoner. Strax söder om borganläggningen har samtida lämningar i form av bland annat bakstuga och smedja påträffats i samband med arkeologiska utgrävningar. Längre söderut har ytterligare vallgravar påträffats.

Viken mellan Vivesholm och Sågholmen samt Räveln med omkringliggande vattenområde har varit uppankringsplatser för skepp. Sågholmen ligger något längre ut mot vattnet och var under äldre tid en egen ö som har fungerat som ett skydd för uppankrade skepp i bukten mellan de två öarna.

Vivesholm

Vivesholm Foto: Erik Bjärnebrand

Historien kring Vivesholm

På Vivesholm lät Hertig Erik av Mecklenburg anlägga ett fäste eller slott som kallades för Landescrona. Det medeltida fästet bestod av en låg vall, som kan ha varit försedd med en palissad av trä och innanför den en grund torrvall. Ungefär 75 – 100 man beräknas ha byggt, bebott och försvarat detta medeltida fäste. Undersökningar visar att invånarna haft hästar och att fästet varit bas för fartyg. Utifrån undersökningarna tror man att hela anläggningen brunnit.

Hertig Erik samarbetade då med de så kallade Vitaliebröderna, vilka var sympatisörer till Albrekt och verkade för att undsätta Stockholm med livsmedel, sedan staden belägrats av drottning Margaretas trupper.

För Vitaliebröderna spelade Gotland en viktig roll som replipunkt i samband med deras kapningar av skepp i Östersjön. Deras kapningar blev till slut till en allvarlig fara för all sjöfart på Östersjön.

För att stävja deras verksamhet ingrep Tyska Orden år 1398 med en flotta på 84 fartyg med 4000 man jämte 400 hästar samt livsmedel, kanoner, krut etc. Truppen landsattes i Västergarn och de intog snart Landescrona och brände det till grunden, i likhet med två andra av Vitaliebrödernas slott på ön.

Vivesholm har även en senare historia, bland annat i samband med det slutliga övertagandet av Gotland av Sverige från Danmark 1676. I samband med ett krig med Ryssland år 1710 sattes anläggningen åter i stånd. Den gick då under namnet Redutten Stålhatt. Inuti vallanläggningen ser man än idag de båda plattformar av sten och jord för kanoner som tillkom 1711.

Sågholmen

På det som under 1600-talet var en holme låg en vädersåg. Till Sågholmen forslades timret på vintern för att sågas upp på våren. Virket lastades sedan på pråmar som via en grävd kanal från dammen fördes till fartyg som låg förtöjda i viken. Det går ännu att spåra platsen för kvarnen, se dammen och rännan efter kanalen samt var husen som en gång tillhört anläggningen har legat.

Bra att veta för dig som besökare

  • Fornborgen ligger inom naturreservat. Information om naturreservatet och dess föreskrifter.
  • Området betas av lamm klappa, mata eller gå inte för nära djuren.
  • Från parkeringen till borgen är det cirka 500 meter. Fram till informationstavlan går det att gå längs grusad väg. Terrängen kring borgen är något kuperad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Borgen och vallgravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Borgen ligger inom naturreservat, mer information om reservatet och dess föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Sanda

Karaktär: Medeltida borg

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 mot Klintehamn. Sväng ned till höger på den grusade vägen, strax efter Björkhaga strandby. Det finns ingen hänvisningsskylt.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss