Östergarn Grogarnsberget

Inre borgen Gorgarnsberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Inre borgen Gorgarnsberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Från fornborgen på Grogarnsberget har du en magnifik utsikt över havet.

Östergarns socken har länge legat under vatten och har därför få forntida lämningar. De lämningar som hittats visar på att socknen varit bebodd sedan tidig bronsålder, d v s från ca 2000 f Kr. De flesta kvarvarande eller hittade lämningarna härstammar från senare delen av järnålder och vikingatid.

Fornborgen vid Grogarnsberget

Uppe på Grogarnsberget, ovanför den vikingatida hamnen, ligger resterna av en större fornborg. Borgen skyddas på tre sidor av branta bergsstup, mot landsidan skyddas den av en vall, på 450 meter, av kalksten och jord. Längre ut mot bergskanten finns en inre vall på 150 meter.

Fornborgen tros ha uppförts under senare delen av järnåldern och använts under vikingatid och tidig medeltid. Den vida utsikten var fördelaktig för att kunna försvara sig. Det sägs att en fiendeflotta under vikingatiden kund ses på 14 – 18 nautiska mil – en sträcka motsvarande 5 – 6 timmars rodd. Det värn som kom till under andra världskriget och som finns kvar idag, vittnar om platsens strategiska läge.

Från fornborgen kan du se över till Östergarnsholme, där det också fanns en fornborg, som var vänd in mot land. Av dess läge att döma bör de två fornborgarna ha haft ett inbördes samband. Möjligen har borgen på Östergarnsholm kunnat vidareförmedla vårdkasens signaler från Grogarnsberget till alla övriga borgar längs öns östkust.

Naturvärden

Uppe på berget omväxlar häll- och alvarmarker med talldungar och små våtmarker. På de öppna hällmarkerna domineras växtligheten av mossor och lavar samt gräset fårsvingel. På en klipphylla finns ett litet bestånd av den ytterst sällsynta ormbunken mjältbräken.

Här häckar bland annat sånglärka, stenskvätta och hämpling. Den stora apollofjärilen trivs här under högsommaren. I rasbranterna lever flera ovanliga arter myror.

Bra att veta för dig som besökare

  • Informationsskyltarna är placerade i anslutning till parkeringen.
  • Det finns stigar på borgen, marken är delvis ojämn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornborgen skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området skyddas som naturreservat. Information om naturreservatet och dess föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Östergarn

Karaktär: Fornborg

Markägare: Naturvårdsverket

Skyddsform: Fornlämning, Naturreservat

Mer information om fornlämningen i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 143 mot Roma, följ skyltning mot Kräklingbo och Katthamarsvik och sedan skyltning mot Grogarnsberget.

Karta

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss