Rute Fardume slott

Fardume slott

Sören Norrbys källare och mynttornet Foto: Susanne Hallander

Ordet slott för oss gärna in till palatsliknande, kungliga byggnader. Här på Gotland använder vi ordet lite annorlunda, ofta som fornborg, här är det de två medeltida husen på bilden som är Fardume slott.

På platsen finns det en lång historia av mänsklig aktivitet som de olika lämningarna är spår efter. I benämningen Fardume slott inkluderas Sören Norrbys källare och Mynttornet.

Fastigheten ligger nära Fardume träsk och har i och med sitt läge, på en höjd, god utsikt över både träsk och markerna där emellan.

Sören Norrbys källare ligger intill vägen mellan Valleviken och Risungs. Vägen går att härleda långt tillbaka i tiden och längs vägen finns många lämningar från både brons- och järnålder. I närheten av fastigheten finns kalkbrott och kalkugnar. Det finns även mindre kalkbrott på fastigheten samt lämningar av en eventuell kalkugn. På norra Gotland hade kalkindustrin länge en stor betydelse vid sidan av jordbruket.

Sören Norrbys källare

Byggnaden dateras till 1200-tal. Benämningen Sören Norrbys källare kan härledas till den danske länsherren med samma namn som styrde över Gotland mellan 1517 och 1525. Huskroppen ovanpå den medeltida källaren antas ha tillkommit i sin nuvarande volym under 1700-talet. Överbyggnaden hade tidigare faltak men fick sitt nuvarande tegeltak efter en restaurering under 1940-talet.

Hustypen går att härleda till typen Gotländska bostadshus som var vanliga på ön under medeltiden, med avvikelsen att denna byggnad ligger i en skarp sluttning vilket förändrar den traditionella rumsfördelningen. Den historia som speglas i de gotländska bostadshusen är att de gotländska bönderna inte bara sysslade med jordbruk utan även andra näringar så som handel.

Stenhus uppfördes därför dels för förvaring av handelsvaror. Byggnadshantverket var påkostat med välvda fönster och dörrar i en byggnadsteknik som liknar den teknik som användes vid kyrkorna.

Den nedre våningen i Sören Norrbys källare har använts som just källare. Det har tidigare också funnits en utvändig trappa på gaveln till andra våningen, där förstuga och vardagsstuga låg. Förstugan låg direkt ovanför källaren och vardagsstugan följde därefter mot nordväst. Det finns inga spår på invändig förbindelse mellan dessa rum.

Mynttornet

Bakom Sören Norrbys källare finns rester av en förmodad kastal, det så kallade Mynttornet. Det antas vara en fortifikationsbyggnad som i resning idag går upp till tre våningars höjd. Mynttornet dateras till 1100-talet och har ursprungligen förmodligen varit upp till fem våningars höjd. I senare tid har försvarsfunktionen ändrats till magasin. I detta skede tillkom också en ny öppning i byggnaden.

Kvarnruinen

Det har sannolikt funnits en kvarn på platsen sedan 1600-talets senare del. Den kvarnruin som i dag finns på platsen är dock inte så gammal, utan är troligen uppförd någon gång kring sekelskiftet 1700/1800. Den har förmodligen brukats till någon gång kring första eller andra världskriget. Kvarnruinen är av typen hättkvarn, med rund stenfot i två våningar.

Bra att veta för dig som besökare

  • Sören Norrbys källare ligger direkt anslutning till vägen.
  • Det finns ingen uppmärkt parkering, vid informationsskylten finns en mindre parkeringsficka.
  • Byggnaderna är låste, för öppettider hänvisar vi till Gotlands museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Sören Norrbys källare skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap.

Ruinen, mynttornet, skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Byggnaden skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap kulturmiljölagen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Socken: Rute

Karaktär: Medeltida ruin

Ägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Byggnadsminne, fornlämning

Mer information om fornlämning i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 mot Fårösund, passera Lärbro och sväng av mot Lergrav/Valleviken, sedan mot Fardume. Besöksplatsen ligger på vänster sida längs vägen.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss