Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Thörnska gården

Thörnska gården, Karlskrona

På Östra Köpmansgatan 21 ligger en fin gammal köpmannagård från 1793, den så kallade Thörnska gården. Fastigheten består av två bostadshus, uthus och en stor trädgård med lusthus.

Den timrade huvudbyggnaden i gulvit panel står på putsad stenfot och är täckt med teglat sadeltak. Ursprungligen var gårdsfasaden rödfärgad. De nuvarande gatu- och gårdsportarna, den envåniga tillbyggnaden på västra gaveln och vindskuporna tillkom vid renoveringar 1890 och 1903, medan balkongerna sattes dit vid en ombyggnad 1934. I samband med den genomgripande ombyggnaden förändrades rumsindelningen i fastigheten som nu rymmer två lägenheter och kontor på bottenvåningen och två lägenheter på övervåningen.

Gårdshuset är äldre och uppfördes 1791, en tvåvånings, timrad och panelad byggnad under tegeltäckt sadeltak. Även det är gulmålat. Ett trapphus av gulputsat tegel tillbyggdes på västsidan 1907 och vindskupan tillkom vid ombyggnaden 1934. Då moderniserades huset och inreddes till två lägenheter, ingen äldre inredning finns bevarad.

Uthusen uppfördes 1903 och ett par dörrar och fönster från någon av de ursprungliga ekonomibyggnaderna har kommit till användning i byggnaden, som inrymde vedbod, stall, selkammare, gödselstad samt en höskulle. I dag innehåller uthusen pannrum, soprum och tvättstuga.

Lusthuset som byggdes någon gång mellan 1791 och 1795 står på stensockel och är en våning i timrad panel. Huset renoverades i mitten på 1800-talet och försågs då med färgade, diagonalspröjsade fönsterglas och lövsågade foder och lister. Fondväggen och angränsande väggar i lusthuset är tapetserade med en panoramatapet från 1830-talet. Den är tryckt på papper, sannolikt av fransk tillverkning och tillhör en ovanlig svit.

Den vackra långsmala trädgården omges av ett rödmålat plank och är terrasserad med två tvärgående murar. Thörnska gården är privatägd och byggnadsminnesförklarades 1982.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Östra Köpmansgatan 21
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1793
Funktion: Bostadshus
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminne 1982

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss