Monteliuska gården

Monteliuska gården, karlskrona

Fastigheten omfattar tre byggnader, bostadshus och lusthus från 1790-talet, samt en uthuslänga från 1880-talet. Adressen är Östra Köpmansgatan 7.

Tillsammans med den intilliggande fastigheten, Flensburgska gården, utgör Monteliuska gården ett inslag i stadsbilden där karaktären av trästad, som länge präglade Karlskrona finns bevarad. De båda gårdarna har genom sin miljöskapande karaktär ett betydande värde.

Bostadshuset byggdes 1792 som en envånings-, timrad och panelad byggnad på murad stensockel. Huset som har papptäckt sadeltak var ursprungligen rödfärgat. Vid renoveringen på 1880-talet byggdes en femsidig veranda fylld av snickarglädje vid entrén till bostadshuset. 1846 fanns i bottenvåningen sex boningsrum, kök och förstuga samt på vinden två inredda rum. Planen är sedan dess i det närmaste oförändrad och mycket av inredningen väl bevarad.

Lusthuset är sannolikt uppfört på 1790-talet. Det är kvadratiskt byggt och panelat, fasaden delas in av kannelerade pilastrar. Högst upp på frontgaveln är en lyra konstfärdigt målad.

Huset är privat och blev byggnadsminne 1991

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Östra Köpmansgatan 7, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1792
Funktion: Bostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminne 1991

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss