Kasern Sparre

Kasern Sparre, Karlskrona

Kvarteret Sparre har fått sitt namn efter överamiralen Claes Sparre, riksråd 1718, död 1738. De tio tomterna i kvarteret ägdes under 1700-talet av olika eminenta män i staden Karlskrona som under årens lopp sålde sina tomter till Kronan. 1845 var hela kvarteret i Kronans ägo.

Då hade redan de första kasernerna byggts. 1792 kom kunglig befallning om byggandet av en båtsmanskasern längs med Kyrkogatan. Den tillbyggdes sedan 1817-20 och i den förlades sjötrupperna och artillerikåren, den så kallade Garnisonskasernen.

1804 uppfördes en kasern söder om Garnisonskasernen ämnad för arbetarna på Varvet. Det var ett envåningshus av tegel med koppartak. Den byggdes på 1820 med en våning för att ytterligare de "kronoarbetskarlar" som bodde i Båtsmanskasernen skulle få plats.

Kanslihuset ut mot Drottninggatan byggdes antagligen 1818 och bestod då endast av den nuvarande södra delen. Här var kansli för stationsbefälhavarna, kammarkontor, kassa och tjänsterum för överkommissarien.

Kasernutrymmet räckte dock inte till och 1846 anbefalldes att ytterligare en kasern för båtsmän skull byggas. Runddelen i den tre våningar höga fastigheten var tänkt för officerare, men det är oklart om de någonsin fick flytta dit. Nya båtsmanskasernen byggdes vid hörnet Kyrkogatan-Drottninggatan. 1866 upphörde inkvarteringen av kronoarbetskarlarna, varvsarbetarna, och deras kasern övertogs av båtsmän, men den blev senare rekrytkasern.

1890 började de stora förändringarna och moderniseringarna av kasernerna i kvarteret Sparre. De bägge östra kasernerna slogs samman och nya trapphus byggdes mot gården. 1906 var arbetet med att plana ut och torrlägga kaserngården färdigt och då hade också Exercishuset mot Östra Prinsgatan växt upp och förlängts.

Det kvarter som i folkmun kallades "bataljon Sparre" började i det mesta likna det som decennier senare skulle inhysa en fredligare myndighet, Boverket.

Kasern Sparre förklarades som statligt byggnadsminne 1993 och övergick till byggnadsminne enligt kulturminneslagen 1994. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Drottninggatan 18, Karlskrona

Ägare: Privat

Byggnadsår: Byggt i etapper från 1700-talets slut till 1930-talet

Funktion: Logement för flottans manskap. Numera kontorslokaler

Arkitekt: Flera

Besök: möjlighet i olika delar

Handikappanpassat: Ja

Byggnadsminnesförklarat: 1993

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss