Nordenskjöldska gården

Nordenskjöldska gården

Den bredvinklade hörnfastigheten mot Amiralitetsparkens nordvästra del hyste fram till i början av 1970-talet Blekinge Museum. Nordenskjöldska gården består av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård.

Huvudbyggnaden uppfördes 1794 och har trapetsformig plan. Den står på en källarvåning av sten, vilken bortsett från den östligaste delen, utgör resterna av ett hus från 1700-talets förra hälft, alltså före den stora branden 1790. I förstugans östra mur sitter en kalkplatta med inskriptionen: "Efter en Förut uprest BYGNAD på Denna Tomt Som lades jemte större Delen af Staden i aska DEN 17 juni 1790 Upfördes åter detta Hus 1794. C. F. ENNESKIÖLD".

Det gamla kalkstensgolvet i förstugan och kalkstenstrappan till övre våningen med ett dekorativt smidesräcke är väl bevarade, liksom ett flertal tunga bräddörrar. I den stora salen på andra våningen finns dörröverstycken med porträttmedaljonger av Carl August Ehrensvärd, Fredric Henric af Chapman och Henrik af Trolle.

Gårdshuset uppfördes troligen på 1790-talet. Byggnaden är i en våning och har tegeltäckt sadeltak. Huset är av tegel och putsat i lejongult. Under 1800-talets senare del uppfördes ett trapphus framför husets ingång. Byggnaden inrymmer en lägenhet som på 1930- och 1950-talen grundligt renoverades.

Uthuset, en L-formad byggnad, är förmodligen från 1790-talet. Väggarna är släta och med svarttjärade dörrar och luckor samt vitmålade knutbräder, fönsterfoder och luckor. Här inrymdes tidigare stall, vagnsbod, vedbodar och avträden.

1971 blev Nordenskjöldska gården byggnadsminne.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike.

Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Amiralitetstorget 27, Karlskrona

Ägare: Svenska kyrkan/Karlskrona kommun

Byggnadsår: 1794

Funktion: Bostadshus, numera kontorslokaler och Läsesällskapets bibliotek

Besök: Efter överenskommelse

Handikappanpassat: Ja

Byggnadsminne: 1971

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss