Gathuset, kvarteret Ystad

Gathuset kv Ystad, Karlshamn

Kvarteret Ystad tillhör Karlshamns hantverkskvarter. Dessa kvarter bestod under 17- och 1800-talen av en förhållandevis enhetlig, småskalig trähusbebyggelse som först under 1900-talet blandades upp med andra typer av hus. Fortfarande kvarstår här en del av den gamla bebyggelsestrukturen där man hade en närhet mellan bostad och gårdsbebyggelse i form av verkstäder och lager.

Många av kvarteren var indelade i långsmala tomter. Dessa var vanligtvis bebyggda med bostadshuset längs med gatan och uthus, stall och verkstäder på gården samt ibland även en mindre trädgårdsodling. Under 1800-talets senare del skedde en omfattande inflyttning till städerna, så också till Karlshamn vilket ledde till att tomterna exploaterades kraftigt. Många uthusbyggnader gjordes om till bostäder och vindsvåningar inreddes till rum.

Fastigheten Ystad 10 är en mycket välbevarad, sluten gårdsmiljö från 1700-talets senare del. Den består av tre hus; ett gathus om 2 ½ våning som använts som bostad, ytterligare ett bostadshus om 2 våningar placerad inne på gården, samt ett lusthus. Gathuset är uppfört i timmer och locklistpanel. Taket är brutet och täckt med tegel. Under taket finns en kraftig och vacker listprofilering. Hela fastigheten har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär, såväl exteriört som interiört, och är en av de bäst bevarade stadsgårdarna från 1700-talet i Karlshamn.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlshamns stad och befästningarna. Stadskärnan utgör en av Sydsveriges bäst bevarade trästäder på intakt rutnätsplan från 1665. Under 1700-talet delas staden upp i olika områden. Längs Drottninggatan ligger de största gårdarna och österut därifrån anläggs mindre köpmanna- och hantverksgårdar. Sjöfolks- och fiskarkvarter växer upp i söder medan arbetarnas stadsdel kommer att ligga i väster utanför själva rutnätsstaden. I köpmannakvarterens gathus inryms bostad och lokaler för handel. Inne på gården ligger magasin och andra ekonomibyggnader. Efter den stora branden 1763 utvecklas en speciell panelarkitektur. Under 1800-talet får husen en mer anspråksfull fasadutformning med en dominerande portal placerad mitt på huset. Runt sekelskiftet 1900 uppförs offentliga byggnader främst i anslutning till torget. Även flerbostadshus uppförs och teglet blir allt vanligare som byggnadsmaterial.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Regeringsgatan 14, Karlshamn
Ägare: Privat
Byggnadsår: 1700-talets senare del
Funktion: Borgargård, bostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1993

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss