Corps de garde

corps de garde, Karlskrona

Det lilla välproportionerade huset strax till vänster när man kommer över Stumholmsbron är Corps de garde (vaktstugan). Stumholmen var fram till den öppnades för allmänheten på 1990-talet militärt område dit obehöriga inte hade tillträde.

För att bevaka och kontrollera såväl passerande till området som att hålla den militära disciplinen behövdes en vaktstyrka och ett vakthus.

Det så kallade Corps de gardet byggdes sannolikt under 1730-talet och husets proportioner och konstruktion är besläktade med sjukhuspaviljongerna på Laboratorieholmen (numera sammanbyggd med Stumholmen) och har förmodligen ritats av J G Steuer. De profilerade sparrarna sticker ut under takfallet på samma sätt som på den bevarade paviljongen.

Vaktstugan är uppförd av sten i en våning och har brant sadeltak klätt med tjärpapp.

Invändigt beskrivs byggnaden 1781 bestå "af 5 särkilte rum"; nämligen förstugan, arrestrummet, underofficersrummet, vaktmanskapets rum och brandredskapsrummet. Huset har i stort sett behållit sin exteriör, förutom att ett fönster togs upp på södra långsidan år 1889. Vakthuset är bostadshus och inredningen är moderniserad.

Vakthuset på Stumholmen är med all sannolikhet den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som bevarat både arkitektur och planlösning från tidigt 1700-tal. Den blev byggnadsminne 1992 och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Stumholmen planlades redan i 1683 års befästningsplan för örlogsbasens olika försörjningsändamål. Under 1740-talet tog flottans personal över huvudansvaret för utformningen av varvens och eskaderns byggnader från fortifikationen. Ingenjörskonstens innovationer i konstruktion och arkitektonisk utformning kombinerades med timmermännens formtradition där hantverkarna hade använt samma snickeriprofiler i 300 år. Byggnaderna på Stumholmen fick en strikt exteriör utformning med få ornamenteringar. Kontraster bildades dock genom valet av fasadmaterial, exempelvis grå kalksten mot rödtjärade paneler. Byggnaderna som uppfördes under det tidiga 1800-talet utformades med klassicistiska drag med influenser från den tidens arkitekturideal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Stumholmen, Karlskrona

Ägare: Statens Fastighetsverk

Byggnadsår: 1730-talet

Funktion: Vaktstuga, i dag privat bostad

Arkitekt: möjligen Johan Georg Stuber

Besök: Privat

Byggnadsminnesförklarat: 1992, statligt byggnadsminne 2023

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss