Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenmurarna vid Västeråkra

Foto: Jan Andersson

Den här vackra vägsträckan med ståtliga stenmurar har varit en del av den allmänna kustlandsvägen. Vägen har funnits sedan lång tid tillbaka och var under medeltiden känd under namnet Via Regia – Kungsvägen.

Vägen var en av de viktigaste kommunikationsstråken i Blekinge och dess betydelse under historisk tid var stor. Den här vägen har många fötter trampat före dig. Inte bara alla vardagliga transporter mellan byar och städer har skett här, utan soldater och hästar har marscherat fram och tillbaka under alla de krig som stod mellan svenskar och danskar.

Slaget vid Sillebro

Just den här sträckan av vägen kan i kartmaterial spåras tillbaka till 1600-talet, även om den troligen är äldre. Fram till 1750-talet fungerade den som allmän landsväg, men ersattes sedan av en ny sträckning lite längre norrut. Efter det fungerade vägen som tillfart till och från gården i Västeråkra.

Om du följer vägen åt öster når du efter dryga halva kilometern Silletorpsån. Här anlades en bro som fick namnet Sillebro och som blev en naturlig mötesplats. Kvarnar anlades i strömmen här och Silltorpa krog försåg resenärerna med mat och dryck. En strid här vid Sillebro stod på vårvintern 1436 mellan Engelbrekts trupper och den blekingska allmogen. Vid den här tiden var Sverige en del av Kalmarunionen som styrdes av Erik av Pommern.

Missnöjet med kung Erik var stort, han tillsatte utländska fogdar som hårdhänt drev in skatterna. Detta gick inte bara ut över allmogen utan också för det inhemska frälset som gick miste om dessa ämbeten. När en särdeles grym fogde vid namn Jösse Eriksson begick övergrepp så bröt ett uppror ut i Bergslagen under Engelbrekt Engelbrektsson. Frälset var inte sena att ansluta sig till Engelbrekt och på bara några få månader hade man erövrat nästan hela landet. Det var i samband med detta som Engelbrekts trupper bröt in i Blekinge och följde kustlandsvägen västerut.

Vid Sillebro hade Ronnebys borgare samlats och höll på att riva bron så att Engelbrekts trupper inte skulle ta sig över. Engelbrekts rytteri föll över borgarna som stupade eller drevs på flykten. Engelbrekt ska då ha rest sin hatt som ett tecken på önskan om fred och striden upphörde och blekingeborna anslöt sig till upprorsledaren.

Västeråkra gård

Följer vi i stället vägen västerut kommer vi fram till Västeråkra gård som är en av herrgårdsmiljöerna nära Karlskrona som växte fram under 1700-talet som representativa boställen åt högre officerare och tjänstemän verksamma i staden.

Fram till storskiftet 1765 var Västeråkra en av byn Boråkras tre gårdar. Västra Boråkra blev till Västeråkra och Mellersta och Östra Boråkra slogs samman till Stora Boråkra. Den mest kända av Västeråkras ägare var generalamiralen Henric af Trolle som var nära vän till Chapman och Ehrensvärd. Han hann dock inte bo där särskilt länge innan han avled. Västeråkras nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1826-27 på äldre grund av amiralitetsapotekaren Moses Söderström, som också lät anlägga trädgården där han odlade sina medicinalväxter.

Manbyggnaden har två vindar, den övre av dem var till för att Moses skulle kunna förvara och torka sina medicinalväxter där. Man var mån om att dessa gårdar skulle visa på ägarnas resurser och bildning och både ståtliga byggnader och parklika trädgårdar var därför ett viktigt inslag. Att stenmurarna upp till Västeråkra är så ståtliga och vällagda är också ett uttryck för detta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Datering: Landsväg sedan medeltid fram till 1750-tal. Dagens stenmurar sannolikt anlagda under 1700-talet.

Socken och kommun: Nättraby socken i Karlskrona kommun

Lämningstyp: Färdväg

Skött yta: 3437 m2

Markägare: Samfällighet och privat

Skötsel: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Övrig kulturhistorisk lämning, Nättraby 210

Hitta hit

Sväng av från E22:an vid trafikplats 63 Karlskrona Väst och sväng in på Silletorpsvägen. Efter några hundra meter svänger du vänster in på Allévägen. Nu befinner du dig på den gamla landsvägen. Efter 500 meter fortsätter vägen in på den här beskrivna vägsnutten med stenmurar som vi på länsstyrelsen låter röja. För en enstaka bil brukar det gå att parkera vid vägkanten utan att vara i vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss