Tromtö herrgård

Tromtö herrgård, Ronneby

Tromtös tidigast kände ägare är den danske riddaren och länsmannen Tage Andersen Thott. Efter Thotts bortgång 1643 gick slottet till Sophie Rantzau, änka efter Mogens Gyldenstjerne, som betalning för de skulder Thott hade. Efter Blekinge blivit svenskt 1658 såldes Tromtö till Hans Henrik von Krefelt, som var Ryttmästare i Svenska Kronans tjänst. von Krefelt och hans maka Anna Catharina Skyttehielm dog 1683, medan deras två barn, Joachim och Charlotta Catharina, fortfarande var omyndiga. Syskonen von Krefelts förmyndare lät 1684 utarrendera Tromtö till Majoren vid fältartilleriet Wilhelm Douglies, som var son till en skotsk krigare. Arrendatorn misskötte egendomen och två år senare försåldes den till amiralgeneralen Hans Wachtmeister. När Joachim von Krefelt blev myndig 1690 klagade han hos hovrätten att köpet hade skett på ofördelaktiga villkor och krävde att det skulle gå tillbaka. von Krefelt vann dock inte sin klagan och han stupade i kriget som den siste i sin ätt. Hans syster gifte sig med en löjtnant Segerstad vid amiralitet och dog senare i pesten.

Tromtö fördes 1712 till det nybildade Johannishus fideikommiss. Gårdar och trädgård iordningställdes 1687 och har sedan dess nyttjats som sommarbostad av familjen Wachtmeister. De två flankerande flygelbyggnaderna är de äldsta kvarvarande byggnaderna på egendomen. Den ursprungliga mangårdsbyggnaden var en stram anläggning i karolinsk stil som troligen uppfördes under 1600-talets slut. I ett inventarium från 1684 sägs huvudbyggnaden bestå av två våningar, varav övervåningen innehöll en sal med tolv fönster. Det enda som kvarstår av den byggnaden idag torde vara grunden. År 1695 härjades Tromtö av en brand och stora reparationer sägs ha vidtagits. 1762 ska ett nytt våningshus ha byggts, det är inte känt huruvida detta skedde som ersättning för den äldre manbyggnaden. En teckning från 1700-talet, bevarad i Uppsala universitetsbibliotek, visar en karolinsk tvåvåningsbyggnad med två envånings flyglar. Samtliga tre byggnader har säteritak, vilket var populärt bland adeln vid sekelskiftet 1600-1700.

Huset gavs en helt ny skepnad 1834, då grevinnan Agathe Wachtmeister, född Wrede, änka efter landshövdingen greve Hans Wachtmeister d.ä., lät Christer Erhard Wallenstrand, major vid Flottans mekaniska kår, utföra ritningar till en ombyggnad i klassicistisk stil. Huvudbyggnaden är säkerligen inspirerad av Gustav III:s paviljong i Hagaparken, Stockholm. Likheter märks i det platta taket med balustrad och sidopartierna i en vånings höjd. Tromtö Herrgård ligger, liksom Haga, vackert inbäddad i en romantisk park. Den gamla huskroppen fick i stort sett stå kvar. I bottenvåningens matsal har vissa inredningsdetaljer bevarats från 1830-talets empirestil, bl.a. en öppen spis med infattad spegel samt tapeterna i samma rum i flerfärgstryck, tillverkade 1827 i Elsass med motiv från grekiska frihetskriget. Byggnaden är, liksom flyglarna, uppförd i trä och vitputsad med de dekorativa detaljerna svagt grå och med sockeln i något kraftigare grå färg. Vid ombyggnaden på 1830-talet ändrades även flyglarnas tak från säteritak till låga empiretak. Till egendomen hör även några mindre byggnader, bl.a. en lekstuga och ett lusthus, som ursprungligen tillhört gården Tersmeden i Karlskrona.

Anläggningen står i stort sett orörd i det skick den erhöll vid 1834 års ombyggnad, såväl beträffande byggnadernas exteriör som de flesta av interiörerna.

Ursprungligen hörde en rätlinjig trädgård i barockstil till egendomen men denna ersattes, i samband med ombyggnaden på 1830-talet, av en engelsk park. Den moderna romantiska engelska parken hade slingrande gångar och en till synes vildvuxen men ändå tuktad vegetation. Idag har många av de exotiska växterna konkurrerats ut av den svenska grönskan och parken har i stora delar vuxit igen.

Det lilla lusthuset, i form av ett klassiskt rundtempel, som syns i närheten på närbelägna Ringholmen, fulländar bilden av Tromtö som ett lustslott, tänkt för ljusa sommardagar, och är ett minne av förlovningen 1849 mellan sedermera landshövdingen greve Hans Wachtmeister d.y. och fröken Ebba de Geer. Lusthuset ingår ej i byggnadsminnet.

När kung Oscar II besökte Tromtö lär han ha sagt: "Tromtö, den vackraste pärlan i mitt kungarike, den plats där jag helst vill leva och dö…"

Tromtö herrgård förklarades som byggnadsminne 1986. Byggnadsminnet omfattar fyra större och tre mindre byggnader och intilliggande parkområde.

Besökare har tillträde till parken på Tromtöhalvön, som är naturreservat, men ej till gårdsplanen. Parkeringsplats och strövstigar finns anlagda.

Herrgården är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Förkärla sockens centralbygd som karakteriseras av ett herrgårdslandskap där länets största sammanhängande fornlämningsområde tillsammans med en märklig hamn sedan vikingatiden speglar en lång bebyggelsekontinuitet fram till och med 1800-talets agrara revolution.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Tromtö herrgård, Nättraby
Ägare: Privat
Byggnadsår: Oklart, senaste stora ombyggnad år 1832
Funktion: Sommarbostad
Arkitekt: -
Besök: Privat
Byggnadsminnesförklarat år 1986

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss