Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Byggnadsminnen – en liten del av Örebro läns historia

I Örebro län finns 72 byggnadsminnen, allt från ett enskilt litet pumphus till ett helt bostadsområde. Även tidsperspektivet är stort, från det medeltida Göksholm till Nora Församlingshem från 1997.

Byggnadsminnen är inte bara byggnader

Byggnadsminnen omfattar allt från byggnader, bebyggelseområden, markområden, och parkanläggningar. Länets byggnadsminnen berättar alla sin del av vår historia. De representerar tiden från 1200-talet fram till våra dagar – från det medeltida Göksholm till Nora församlingshem från 1997 – landets yngsta byggnadsminnesförklarade byggnad.

Förutom byggnader eller bebyggelsemiljöer kan alltså markområden och parkanläggningar vara byggnadsminnen. Som markområden räknas anläggningar som dammar, broar, murar, järnvägsspår med växlar och signaler. Med parkanläggningar är det byggnader, stigar, gångar och vegetation som tillsammans skapar byggnadsminnet. Bland länets byggnadsminnen finns en parkanläggning från 1700-talet.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå:

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas:

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om ändring av byggnadsminne (pdf) Pdf, 272.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro Län
  Plan och kultur
  701 86 ÖREBRO

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att:

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Antikvariska rapporter

De arbeten som genomförs med bidrag till byggnadsvård följs av en antikvarisk sakkunnig och redovisas i antivariska rapporter.

Askersund

2017

Mariedamms kapell och klockstapel, utvändig renovering 2017 Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda hembygdsförening, omläggning av tak på ladugård 2017 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda kyrka, omläggning av skiffertak, målnings- och putsarbeten 2017 Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Degerfors

2012

Nysunds kyrka, tjärning av spåntak 2012 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg

2017

Sköllersta kyrka, förändringar av korpartiet 2016 - 2017 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hällefors

2011

Grythyttans kyrka, utvändig målning 2011 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga

2009

Turbinhuset, Granbergsdals hytta, omläggning av skiffertak 2009 Pdf, 582.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kumla

2007

Gravkapell vid Ekeby kyrka, puts- och målningsarbeten 2007 Pdf, 385.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekeby kyrka, ommålning av plåttaket 2007 Pdf, 909.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxå

2010

Klockstapeln vid Skagerhults gamla kyrka renoveringsarbeten 2010 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekeberg

2014

Hidinge gamla kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Knista kyrka, installation av högtalare 2014 Pdf, 648.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro klockstapel, renovering och rödfärgning samt tjärstrykning 2014 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mullhyttans kyrka, Installation av högtalare 2014 Pdf, 511.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindesberg

2012

Ramsbergs kyrka, omläggning av stenmur 2012 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsberg

2010

F d Tingshuset Kopparberg, Omläggning av spån på fasader 2010 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nora

2012

Restaurangvagnen inom byggnadsminnet Nora veteranjärnväg Anordnande av uteservering 2010-11 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Örebro

2017

Asker kyrka, ut- och invändig renovering 2016 - 2017 Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Vintrosa kyrka brinner! - vad hände sedan? Pdf, 17.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt