Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilla byggnadsvårdsbidraget

Lilla byggnadsbidraget är ett förenklat byggnadsvårdsbidrag. Du kan söka bidrag för reparation av byggnad som inte längre används och som hotas av förfall. Sista ansökningsdag är årligen den 1 april.

Bidraget ska uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför kanske hotas av rivning och förfall. Det kan vara byggnader som är av stor betydelse för kulturmiljön i vid bemärkelse, men som kanske i sig inte uppfyller de höga krav som vi normalt ställer på de objekt som vårdas med byggnadsvårdsmedel.

Genom bidraget vill vi också bidra till att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare.

Gör så här för att ansöka

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (pdf) Pdf, 351.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (word) Word, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till
  orebro@lansstyrelsen.se

  Du kan också skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Kulturmiljö
  701 86 ÖREBRO
 3. Kontaktpersoner
  Mia Geijer: mia.geijer@lansstyrelsen.se
  Elise Lund: elise.lund@lansstyrelsen.se

Information om bidraget

Bidraget får sökas av enskilda personer, bolag, kommuner, föreningar och stiftelser som är ägare eller förvaltare.

Bidraget fördelas främst till överloppsbyggnader, dvs byggnader som förlorat sin ursprungliga användning. Byggnaden ska inte vara alltför förändrad eller förfallen och åtgärden ska vara rimlig att utföra i relation till bidragets storlek. Avsikten med åtgärden ska huvudsakligen bidra till byggnadens bevarande. Kosmetiska åtgärder prioriteras inte. Traditionella material och metoder ska användas och åtgärderna ska utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Om antalet ansökningar är stort kommer prioriteringar att ske. Urvalet baseras då på:

 • geografisk spridning,
 • kulturhistoriskt värde,
 • original och ursprung (byggnaden bör finnas kvar i sitt ursprungliga sammanhang),
 • byggnadens bevarandevärde (byggnaden får inte vara allt för förfallen eller förändrad samt om åtgärderna är väsentliga för byggnadens bevarande).

Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna för reparationsåtgärder, men högst 30 000 kronor per byggnad. Du kan finansiera ”din halva” med pengar eller eget arbete.

 • Arbetet får inte påbörjas före länsstyrelsens beslut.
 • Byggnaden ska ligga inom Örebro län.
 • Bidrag lämnas inte för modernisering eller bostadsanpassning.
 • När renoveringen är färdig ska bygganden ha ett helt tak, en stabil grund och stomme, stommen ska ligga fri från jord, gräs, sly och upplag.
 • Arbetet ska utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden, avsikten ska vara att byggnaden bevaras. Renoveringen ska därför utföras kompetent och med god materialkvalitet och godkända, traditionella material.
 • Arbetet ska utföras med antikvarisk medverkan. Börja inte upprustningen före Du fått besök av en antikvarie. Under arbetets gång ska en avstämning per telefon ske minst en gång. Är Du osäker om ett material är godkänt, fråga antikvarien. Kontroll och slutbesiktningar utförs stickprovsvis under och efter arbetenas slutförande.
 • Bidrag kan sökas för materialinköp, ersättning till hantverkare, hyra av byggnadsställning (bestyrkta av betalda fakturor eller kvitton) eller för eget material (till ett uppskattat marknadsvärde). Egen arbetstid värderas till 180 kronor/timme. För privat personer räknas det egna arbetet alltid som självfinansiering. OM det egna arbetet utförs inom ramen för egen näringsverksamhet (styrkt av F-skattebevis samt organisationsnummer) kan bidrag utbetalas som ersättning även för det egna arbetet.

Villkor för dig som beviljats bidrag

 • Arbetet ska vara slutfört senast 15 oktober det år bidrag beviljats.
 • Bidraget kan rekvireras så snart arbetet är utfört. Till rekvisitionen av bidraget ska en rapport över utfört arbete bifogas. Rapporten skall göras utifrån den mall som bifogas beslutet och innehålla fotografier före och efter genomfört arbete samt redovisning av arbetet. Eget arbete ska redovisas genom dagbok med antalet nedlagda timmar. Felaktiga material och/eller utföranden kan leda till avdrag.
 • Om rekvisition inte inkommit till Länsstyrelsen i Örebro län senast 31 oktober det år bidraget beviljats, förfaller bidragsbeslutet och därmed möjligheten att få ut bidraget.

Regler för rotavdrag

Rotavdrag får göras för byggnader som är komplement till bostadsfunktionen. I enstaka fall kan det vara så att det går att göra rotavdrag för arbetskostnaderna trots att det rör sig om en överloppsbyggnad. I så fall kan du bara få Lilla Byggnadsvårdsbidraget för materialkostnaderna. Är du tveksam om hur din överloppsbyggnad klassas bör du kontakta Skatteverket och oss på länsstyrelsen.

Film om lilla byggnadsvårdsbidraget

Mia Geijer, antikvarie för kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen i Örebro län, berättar om Lilla byggnadsvårdbidraget. I filmen får vi se ett "sjöve" som ägarna rustat med pengar som de själva satsat men också med stöd av Lilla byggnadsvårdbidraget.

Lilla byggnadsvårdsbidraget, Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss