Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Om du som arkeologisk undersökare vill vara verksam i Örebro län ska du årligen anmäla ditt intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Arkeologisk utredning inför ny solcellspark, utanför Pålsboda

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till anbudsgivning avseende arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Segås 1:5 i Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke. Den arkeologiska utredningen omfattar ett drygt 25 hektar stort område. Vi utför utredningen med anledning av planerad etablering av ny solcellspark, strax väster om samhället Pålsboda.

Vi väljer arkeologisk undersökare genom anbudsförfarande i enlighet med Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1, KRFS 2018:6). Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid val av arkeologisk undersökare gäller inte, enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950), KML.

Referens

Diarienummer 431-8678-2022.

Sista anbudsdag

Fredagen den 17 februari 2023.

Vanliga frågor och svar

Har du frågor på underlaget? Mejla oss till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se senast 10 februari 2023. Märk mejlet med ärendets diarienummer 431-8678-2022.

Svaret på de frågor som kommer in publicerar vi här.

Fråga: Länsstyrelsen har från en anbudsgivare fått en fråga gällande tidpunkten för utförande av den arkeologiska utredningen. Länsstyrelsen har i förfrågningsunderlaget angivit att utredningen ska utföras snarast möjligt under våren. Anbudsgivaren undrar om det är möjligt att utföra fältarbetet så pass sent som i månadsskiftet maj-juni.

Länsstyrelsens svar: Efter samråd med Helios Nordic Energy AB gör Länsstyrelsen bedömningen att fältarbetet kan inledas i skiftet maj-juni. Ett villkor är dock att en PM med de preliminära resultaten av utredningen kan levereras till Länsstyrelsen och Helios innan sommarsemestrarna inleds.

Länsstyrelsens hantering av arkeologiska utredningar

Länsstyrelsen i Örebro godkänner enbart arkeologiska utredningar enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) som utförs efter föregående beslut av Länsstyrelsen.

Anledningen är att Länsstyrelsen annars inte kan garantera kvaliteten på den arkeologiska utredningens genomförande. Enligt regelverket kommer staten att vara tvungen att betala kostnaderna för arkeologiska undersökningar av fornlämningar som framkommer vid exploatering och som inte har upptäckts vid den arkeologiska utredningen. Under dessa förutsättningar är det skäligt att staten, i form av länsstyrelsen, också leder utredningsprocessen direkt för att på så vis förvissa sig om att resultaten håller en kvalitet som är godtagbar.

Länsstyrelsen ser positivt på kulturmiljöanalyser och olika typer av kunskapsunderlag i tidiga skeden, till exempel inom miljökonsekvensbeskrivningar.

Kontakt