Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd, yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner och utövar tillsyn.

Sök tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är skyddade genom ett särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade kyrkotomter eller begravningsplatser krävs tillstånd för ändringar oavsett byggnadens ålder.

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har sålts till annan ägare.

När behövs tillstånd?

Du behöver vanligtvis tillstånd från Länsstyrelsen om du exempelvis vill

  • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
  • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
  • ändra färgsättning
  • utvidga eller ändra en kyrkotomt eller begravningsplats
  • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, eller andra fasta anordningar
  • ändra medvetet gestaltad vegetation.

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring eller en underhållsåtgärd kräver tillstånd. Kontakta alltid oss inför planerade ändringar eller underhåll.

Ta hjälp av en antikvarisk expert

För att hitta de mest varsamma lösningarna på verksamhetens behov är det viktigt att du tar hjälp av en antikvarisk expert tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska skicka med vid ansökan.

När Länsstyrelsen lämnar tillstånd är det oftast förenat med villkor om hur arbetet ska utföras och dokumenteras, och att det ska genomföras med antikvarisk medverkan. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Tillståndsprövningen underlättas och går snabbare om vi får samråda om utförandet och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram innan du lämnar in en tillståndsansökan.

Ansök om tillstånd för att förändra kyrkligt kulturminne

Du som äger fastigheten eller är behörig företrädare för fastighetsägaren kan ansöka om tillstånd. Fyll i formuläret nedan för att göra en ansökan om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen.
SökandeBifogade bilagor
Observera att de bifogade bilagornas storlek max får vara 10 mb.Uppgift om bidragsansökan till stiftet
Uppgift om bidragsansökan till stiftet


Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Sök tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Alla skyddade kyrkliga inventarier ska förvaras och vårdas väl.

När behövs tillstånd?

Enligt kulturmiljölagen behövs tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

  • repareras/konserveras eller ändras
  • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
  • avföras från förteckningen
  • avyttras.

Ta kontakt med Länsstyrelsen innan du lämnar in en ansökan så att vi kan samråda om åtgärden och vilket underlagsmaterial du behöver ta fram inför tillståndsprövningen.

Ni ansöker om att ändra eller flytta kyrkliga inventarier via ansökningsformuläret om tillstånd för förändring av kyrkligt kulturminne längre upp på sidan.

Anmäl ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Varje församling i Svenska kyrkan ska utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna och för att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift. För detta kan ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen behövas.

Vård- och underhållsplaner

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen ansvarar ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats för att det finns en vård- och underhållsplan. Den ska redovisa hur vård och underhåll ska gå till, så att kyrkomiljöns kulturhistoriska värden inte minskar och utseendet och karaktären inte förvanskas. Planen ska revideras minst vart tionde år. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig över vård- och underhållsplanen när en ny tas fram eller en befintlig plan revideras.

Kontakta Länsstyrelsen innan du tar fram nya eller reviderar befintliga vård- och underhållsplaner.

Kyrkor i Örebro län

I Örebro län finns 81 kyrkor som tillsammans berättar tiden från den tidiga medeltidens små träkyrkor till 1900-talets modernistiska distriktskyrkor.

Bland de medeltida kyrkorna intar Tångeråsa från 1300-talet en särställning. Det är länets enda bevarade medeltida träkyrka och en av de få bevarade medeltida träkyrkor i hela Sverige. Sköllersta kyrka är en ovanlig välbevarad medeltida stenkyrka med många samtida inventarier. Från senmedeltiden kan Glanshammars kyrka nämnas, den fick sin nuvarande utformning under 1400-talet och har målningar från 1580-tal.

Kyrkor

Almby kyrka

Edsbergs kyrka

Fellingsbro kyrka

Glanshammars kyrka

Gällersta kyrka

Hackvads kyrka

Hidinge gamla kyrka

Hardemo kyrka

Hovsta kyrka

Knista kyrka

Karlskoga kyrka

Mosjö kyrka

Norrbyås kyrka

Ramundeboda kyrka

S:t Olofs kapell (Hardemo)

S:t Nicolai kyrka

Sköllersta kyrka

Stora Mellösa kyrka

Tångeråsa kyrka

Ödeby kyrka

Länets främsta exempel från stormaktstiden och 1600-talet är utan tvekan Askersunds landskyrka. Medan Ödeby och Skagershults gamla kyrka är exempel på kyrkor som byggdes av tidens rika stormän. Under denna tid byggdes även de flesta av de ovan nämnda träkyrkorna i länets bergslagsdel.

Kyrkor

Askersunds landskyrka

Birgittakyrkan i Olshammar

Ekers kyrka

Ervalla kyrka

Grythyttans kyrka

Hjulsjö kyrka

Hällefors kyrka

Järnboås kyrka

Kvistbro kyrka

Lindesbergs kyrka

Ljusnarsbergs kyrka

Nysunds kyrka

Skagershults gamla kyrka

Under 1700-talet ökade befolkningen markant, och huvuddelen av de kyrkor som då fanns i länet blev föremål för om- och tillbyggnader, främst då de tidigmedeltida kyrkorna som ofta fick helt nya och förstorade långhus. Under en 100-årsperiod mellan mitten av 1700- talet och fram till mitten av 1800-talet byggdes få helt nya kyrkor, det var bl.a. Hammar, Ramsberg och Sofia Magdalena i Askersund. De är alla präglade av den tidens ideal om stora, ljusa och odekorerade kyrkorum. En särskilt intressant kyrka från denna tid är den mycket välbevarade i träkyrkan i Bo, byggd i karolinsk stil.

Kyrkor

Askersunds stadskyrka

Askers kyrka

Axbergs kyrka

Bo kyrka

Ekeby kyrka

Finnerödja kyrka

Gräve kyrka

Kils kyrka

Kräcklinge kyrka

Lillkyrka kyrka

Lännäs kyrka

Lerbäcks kyrka

Näsby kyrka

Ramsbergs kyrka

Rinkaby kyrka

Snavlunda kyrka

Svennevads kyrka

Täby kyrka

Viby kyrka

Vintrosa kyrka

Under 1800-talet blev de romanska och gotiska stilarna populära men av denna stil finns få exempel i Örebro län. I Närke finns enbart ett exempel, den nygotiska Hidinge nya kyrka. Guldsmedshyttans kyrka är ett exempel på nygotik i tegel. Medan kyrkorna i Viker och Nora, är exempel på den nyromanska stilen. Endast en träkyrka byggdes i länet under 1800-talet, Degerfors kyrka. Intressant nog finns ett av de tidigaste exemplen i landet på den nygotiska stilen i Örebro län; Karlsdals kapell från 1840-talet.

Kyrkor

Brevens kyrka

Degerfors kyrka

Guldsmedshyttans kyrka

Hallsbergs sockenkyrka

Karlsdals kapell

Kumla kyrka

Nora kyrka

Tiveds kyrka

Vedevågs kyrka

Vikers kyrka

Den inom arkitekturen så dominerande jugendstilen från tiden kring 1900, finns enbart representerad i Hackvads kyrka. Den nationalromantiska stilen representeras av träkyrkan i Hörken men även i Skagershults nya kyrka i kalksten. På privat initiativ, genom den så kallade småkyrkorörelsen, uppfördes under mellankrigstiden (1920-1940-talen) ett antal kyrkor i länet, exempelvis Spannarboda, Mullhyttan och Pålsboda. De präglas samtliga av den tidens historiserande kyrkliga nybyggnadsstil, där medeltiden var den huvudsakliga inspirationskällan.

Kyrkor

Adolfsbergs kyrka, Örebro stad

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hjortkvarn

Dalmarks kapell

Emiliakapellet, Porla brunn

Greksåsars kapell

Hammars kyrka

Hörkens kyrka

Längbro kyrka

Mariedamms kapell

Olaus Petri kyrka

Pålsboda kyrka

Spannarboda kyrka

Tavlans kapell

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss