Illustration, kyrka

Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även för vissa kyrkor som tidigare ägts av Svenska kyrkan, men sålts till annan ägare. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner.

Vård- och underhållsplaner

Som förvaltare av en kyrkobyggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats är du skyldig att vårda och underhålla den så att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Därför ska det alltid finnas en vård- och underhållsplan. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig när du tar fram en ny vård- och underhållsplan eller reviderar en befintlig plan. 

Föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen är det ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som ansvarar för att det finns en vård- och underhållsplan. Vilka åtgärder som ska preciseras i planen varierar från objekt till objekt. Planen ska revideras med ett intervall om högst tio år. Enligt föreskrifterna ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över planen.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen om du planerar ändringar i en kyrkobyggnad, på en kyrkotomt eller en begravningsplats.

Ett tillstånd innehåller ofta villkor för hur ändringarna ska utföras och hur arbetet ska dokumenteras. Underhållsarbeten eller akuta reparationer kräver normalt inget tillstånd.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen står att kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 inte får ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även för vissa nyare kyrkor, begravningsplatser och för kyrkliga inventarier med höga kulturhistoriska värden, oavsett ålder.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver alltid ett tillstånd från Länsstyrelsens om du ska

  • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
  • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
  • ändra färgsättning
  • utvidga tomt eller begravningsplats
  • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar eller vegetationen
  • ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att du tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska bifoga vid en ansökan. Länsstyrelsen kan ställa krav på att en antikvarie ska medverka under hela arbetet. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring kräver ett tillstånd. Kontakta oss om du känner dig osäker. Du kan också lämna förslag på vilken antikvarisk expert som ska följa arbetet. Länsstyrelsen kan då bedöma om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen, oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Enligt kulturmiljölagen behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

  • repareras/konserveras eller ändras
  • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
  • avföras från förteckningen
  • avyttras.

Anmäla ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Enligt kulturmiljölagen ska varje församling i Svenska kyrkan utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning

Den som ska ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift kan behöva ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen. Kontakta oss i god tid innan du ska lämna din ansökan till stiftet.

Ansök om tillstånd för att förändra kyrkligt kulturminne

Du som äger fastigheten eller är behörig företrädare för fastighetsägaren kan ansöka om tillstånd. Fyll i formuläret nedan för att göra en ansökan om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen.Vad avser ansökan * (obligatorisk)
Vad avser ansökanSökandeBifoga följande handlingar:
Uppgift om bidragsansökan till stiftet * (obligatorisk)
Uppgift om bidragsansökan till stiftet


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kyrkor i Örebro län

I Örebro län finns 81 kyrkor som tillsammans berättar tiden från den tidiga medeltidens små träkyrkor till 1900-talets modernistiska distriktskyrkor.

Bland de medeltida kyrkorna intar Tångeråsa från 1300-talet en särställning. Det är länets enda bevarade medeltida träkyrka och en av de få bevarade medeltida träkyrkor i hela Sverige. Sköllersta kyrka är en ovanlig välbevarad medeltida stenkyrka med många samtida inventarier. Från senmedeltiden kan Glanshammars kyrka nämnas, den fick sin nuvarande utformning under 1400-talet och har målningar från 1580-tal.

Kyrkor

Almby kyrka

Edsbergs kyrka

Fellingsbro kyrka

Glanshammars kyrka

Gällersta kyrka

Hackvads kyrka

Hidinge gamla kyrka

Hardemo kyrka

Hovsta kyrka

Knista kyrka

Karlskoga kyrka

Mosjö kyrka

Norrbyås kyrka

Ramundeboda kyrka

S:t Olofs kapell (Hardemo)

S:t Nicolai kyrka

Sköllersta kyrka

Stora Mellösa kyrka

Tångeråsa kyrka

Ödeby kyrka

Länets främsta exempel från stormaktstiden och 1600-talet är utan tvekan Askersunds landskyrka. Medan Ödeby och Skagershults gamla kyrka är exempel på kyrkor som byggdes av tidens rika stormän. Under denna tid byggdes även de flesta av de ovan nämnda träkyrkorna i länets bergslagsdel.

Kyrkor

Askersunds landskyrka

Birgittakyrkan i Olshammar

Ekers kyrka

Ervalla kyrka

Grythyttans kyrka

Hjulsjö kyrka

Hällefors kyrka

Järnboås kyrka

Kvistbro kyrka

Lindesbergs kyrka

Ljusnarsbergs kyrka

Nysunds kyrka

Skagershults gamla kyrka

Under 1700-talet ökade befolkningen markant, och huvuddelen av de kyrkor som då fanns i länet blev föremål för om- och tillbyggnader, främst då de tidigmedeltida kyrkorna som ofta fick helt nya och förstorade långhus. Under en 100-årsperiod mellan mitten av 1700- talet och fram till mitten av 1800-talet byggdes få helt nya kyrkor, det var bl.a. Hammar, Ramsberg och Sofia Magdalena i Askersund. De är alla präglade av den tidens ideal om stora, ljusa och odekorerade kyrkorum. En särskilt intressant kyrka från denna tid är den mycket välbevarade i träkyrkan i Bo, byggd i karolinsk stil.

Kyrkor

Askersunds stadskyrka

Askers kyrka

Axbergs kyrka

Bo kyrka

Ekeby kyrka

Finnerödja kyrka

Gräve kyrka

Kils kyrka

Kräcklinge kyrka

Lillkyrka kyrka

Lännäs kyrka

Lerbäcks kyrka

Näsby kyrka

Ramsbergs kyrka

Rinkaby kyrka

Snavlunda kyrka

Svennevads kyrka

Täby kyrka

Viby kyrka

Vintrosa kyrka

Under 1800-talet blev de romanska och gotiska nystilarna populära men av denna stil finns få exempel i Örebro län. I Närke finns enbart ett exempel, den nygotiska Hidinge nya kyrka. Guldsmedshyttans kyrka är ett exempel på nygotik i tegel. Medan kyrkorna i Viker och Nora, är exempel på den nyromanska stilen. Endast en träkyrka byggdes i länet under 1800-talet, Degerfors kyrka. Intressant nog finns ett av de tidigaste exemplen i landet på den nygotiska stilen i Örebro län; Karlsdals kapell från 1840-talet.

Kyrkor

Brevens kyrka

Degerfors kyrka

Guldsmedshyttans kyrka

Hallsbergs sockenkyrka

Karlsdals kapell

Kumla kyrka

Nora kyrka

Tiveds kyrka

Vedevågs kyrka

Vikers kyrka

Den inom arkitekturen så dominerande jugendstilen från tiden kring 1900, finns enbart representerad i Hackvads kyrka. Den nationalromantiska stilen representeras av träkyrkan i Hörken men även i Skagershults nya kyrka i kalksten. På privat initiativ, genom den så kallade småkyrkorörelsen, uppfördes under mellankrigstiden (1920-1940-talen) ett antal kyrkor i länet, exempelvis Spannarboda, Mullhyttan och Pålsboda. De präglas samtliga av den tidens historiserande kyrkliga nybyggnadsstil, där medeltiden var den huvudsakliga inspirationskällan.

Kyrkor

Adolfsbergs kyrka, Örebro stad

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hjortkvarn

Dalmarks kapell

Emiliakapellet, Porla brunn

Greksåsars kapell

Hammars kyrka

Hörkens kyrka

Längbro kyrka

Mariedamms kapell

Olaus Petri kyrka

Pålsboda kyrka

Spannarboda kyrka

Tavlans kapell

Kontakt