Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

Statsbidrag för naturolyckor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

På klimatanpassningsportalen finns information om många olika sätt att finansiera klimatanpassningsåtgärder.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder Länk till annan webbplats.

Boverket har tagit fram en förstudie som syftar till att skapa en bild av hur kunskapsläget ser ut gällande kostnader och finansiering för klimatanpassningsåtgärder, specifikt för områdena översvämning och erosion.

Rapport - Kostnader och finansiering för klimatanpassning, Boverket Länk till annan webbplats.

Underlag för klimatanpassning

Här kan du ta del av rapporter och annat underlag om klimatanpassning.

Handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

En handlingsplan från 2016 som visar hur vi i Örebro län ska arbeta med klimatanpassningar. Stort fokus ligger på kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet eftersom arbetet som görs där är av avgörande betydelse.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län Länk till annan webbplats.

Framtidsklimat i Örebro län (SMHI)

Rapporten som tagits fram av SMHI beskriver dagens och framtidens klimat i Örebro län baserat på observationer och modellberäkningar utifrån olika scenarios för atmosfärens innehåll av växthusgaser.

Framtidsklimat i Örebro län - enligt RCP-scenarier, SMHI Länk till annan webbplats.

Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län

En regional risk- och sårbarhetsanalys som en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet.

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro län 2016 Länk till annan webbplats.

Värmeböljor

Värmekartläggning, Örebro tätort

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har SMHI genomfört en kartläggning av strålningstemperatur inom Örebro tätort. Syftet är att visa hur den upplevda temperaturen varierar inom staden i dagens klimat och hur samma variation förväntas se ut i ett framtida klimat.

Värmekartläggning, Örebro tätort Pdf, 21 MB.

Värmeböljor i Örebro län

En rapport om temperaturen de senaste 100 åren som bland annat visat att det varit många värmeböljor, framförallt under 2000-talet. I rapporten diskuteras anpassningsåtgärder för att möta värmeböljor nu och i framtiden.

Värmeböljor i Örebro län Länk till annan webbplats.

Värmeböljornas påverkan på samhällsviktiga sektorer (MSB)

Rapport som fördjupar kunskaperna om effekterna av en värmebölja på tre samhällsviktiga sektorer i Örebro län - transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning.

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stormar

En rapport som beskriver stormarnas konsekvenser i länet. Rapporten tar upp hur man kan förebygga för att minska konsekvenserna av stormar.

Stormar i Örebro län Länk till annan webbplats.

Ras- och skredrisker

En rapport som analyserar potentiella ras- och skredområden i länet. Rapporten tar upp åtgärder för att minska risken för ras och skred.

Ras- och skredrisker i Örebro län Länk till annan webbplats.

Skyfall

En rapport om inträffade skyfall och analyser om ett blötare klimat i framtiden. Rapporten tar upp vilka anpassningar som kan behöva göras.

Skyfall i Örebro län Länk till annan webbplats.

Översvämningar

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro

Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–2027 Länk till annan webbplats.

Skapa en god beredskap för översvämningar

På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats finns information om hur du kan skapa en god beredskap för översvämningar, till exempel hur du översvämningssäkrar ditt hus och håller koll på översvämningsrisken.

Förbered dig för översvämning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskapLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

I broschyren Skydda dig mot översvämningar finns bland annat checklista på vilket ansvar var och en av oss har inför, under och efter en översvämning.

Skydda dig mot översvämning (broschyr från 2015)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Öka kunskap om varningstecken på skred efter en översvämning

Vattenflödena vid översvämningar kan leda till ökad risk för ras och skred. Vid en översvämning, håll ett säkert avstånd om du är ute och tittar på vattenflöden. Det finns risk för ras om du går för nära. På SGU:s webbplats finns information om varningstecken på skred.

Varningstecken på skred, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Översvämningar i Örebro län

En rapport som visar större översvämningar och skyfall i länet sedan år 1900. Risker och översvämningsområden i länets större avrinningsområden beskrivs.

Översvämningar i Örebro län Länk till annan webbplats.

Checklista för klimatanpassade detalj- och översiktsplaner

Checklista för att säkerställa att hänsyn tas till effekter av ett förändrat klimat. Checklistan är till för att stödja de som granskar eller tar fram översiktsplaner och detaljplaner.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för kommun och länsstyrelse Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsportalen (SMHI med flera)

Klimatanpassningsportalen är ett stöd till de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter och drivs av Nationellt kunskapscentrum och SMHI.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Thedéen

Klimatanpassningssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss