Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Vi tar emot ansökningar löpande men för att den ska behandlas det år som åtgärden ska utföras behöver den skickas in senast den 10 januari.

Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder som påbörjats eller som redan utförts.

 1. Fyll i formuläret under Bidragsansökan värdefulla kulturmiljöer (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner i formuläret.


Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utredsObjektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Så behandlar vi dina personuppgifter

 1. Du fyller i formuläret och skickar in. Om din ansökan inte är komplett får du en begäran om komplettering.
 2. Du skickar in din eventuella komplettering.
 3. I mars eller april får du ett besked om att du får bidrag eller inte.

 1. Om du beviljats bidrag finns det oftast villkor om antikvarisk medverkan. Kontakta en antikvarisk expert innan arbetena startar. Mer information om antikvarisk expert finns längre ner på den här sidan.
 2. När arbetena avslutats kallar du Länsstyrelsen till en slutbesiktning. Den antikvariske expert skickar sin rapport till dig och till Länsstyrelsen.
 3. Skicka kopior på betalningen av fakturorna tillsammans med rekvisitionsblanketten.
 4. Ditt beviljade bidrag betalas ut.

Ansök om lilla byggnadsvårdsbidraget

Lilla byggnadsbidraget är ett förenklat byggnadsvårdsbidrag. Du kan söka bidrag för reparation av byggnad som inte längre används och som hotas av förfall. Sista ansökningsdag är årligen den 1 april.

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (pdf) Pdf, 351.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansökan om lilla byggnadsvårdsbidraget (word) Word, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till
  orebro@lansstyrelsen.se

  Du kan också skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Kulturmiljö
  701 86 ÖREBRO
 3. Kontaktpersoner
  Mia Geijer: mia.geijer@lansstyrelsen.se
  Kristofer Sjöö: kristofer.sjoo@lansstyrelsen.se
  Jonas Jansson: jonas.jansson@lansstyrelsen.se

Mer information om bidraget

Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna för reparationsåtgärder, men högst 30 000 kronor per byggnad. Du kan finansiera ”din halva” med pengar eller eget arbete.

Bidraget får sökas av enskilda personer, bolag, kommuner och stiftelser som är ägare eller förvaltare.

 • Arbetet får inte påbörjas före länsstyrelsens beslut.
 • Byggnaden ska ligga inom Örebro län.
 • Bidrag lämnas inte för modernisering eller bostadsanpassning.
 • När renoveringen är färdig ska bygganden ha ett helt tak, en stabil grund och stomme, stommen ska ligga fri från jord, gräs, sly och upplag.
 • Arbetet ska utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden, avsikten ska vara att byggnaden bevaras. Renoveringen ska därför utföras kompetent och med god materialkvalitet och godkända, traditionella material.
 • Arbetet ska utföras med antikvarisk medverkan. Börja inte upprustningen före Du fått besök av en antikvarie. Under arbetets gång ska en avstämning per telefon ske minst en gång. Är Du osäker om ett material är godkänt, fråga antikvarien. Kontroll och slutbesiktningar utförs stickprovsvis under och efter arbetenas slutförande.
 • Bidrag kan sökas för materialinköp, ersättning till hantverkare, hyra av byggnadsställning (bestyrkta av betalda fakturor eller kvitton) eller för eget material (till ett uppskattat marknadsvärde). Egen arbetstid värderas till 180 kronor/timme. För privat personer räknas det egna arbetet alltid som självfinansiering. OM det egna arbetet utförs inom ramen för egen näringsverksamhet (styrkt av F-skattebevis samt organisationsnummer) kan bidrag utbetalas som ersättning även för det egna arbetet.

Bidraget fördelas främst till överloppsbyggnader, dvs byggnader som förlorat sin ursprungliga användning. Byggnaden ska inte vara alltför förändrad eller förfallen och åtgärden ska vara rimlig att utföra i relation till bidragets storlek. Avsikten med åtgärden ska huvudsakligen bidra till byggnadens bevarande. Kosmetiska åtgärder prioriteras inte. Traditionella material och metoder ska användas och åtgärderna ska utföras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.

Om antalet ansökningar är stort kommer prioriteringar att ske. Urvalet baseras då på:

 • geografisk spridning,
 • kulturhistoriskt värde,
 • original och ursprung (byggnaden bör finnas kvar i sitt ursprungliga sammanhang),
 • byggnadens bevarandevärde (byggnaden får inte vara allt för förfallen eller förändrad samt om åtgärderna är väsentliga för byggnadens bevarande).

 • Arbetet ska vara slutfört senast 15 oktober det år bidrag beviljats.
 • Bidraget kan rekvireras så snart arbetet är utfört. Till rekvisitionen av bidraget ska en rapport över utfört arbete bifogas. Rapporten skall göras utifrån den mall som bifogas beslutet och innehålla fotografier före och efter genomfört arbete samt redovisning av arbetet. Eget arbete ska redovisas genom dagbok med antalet nedlagda timmar. Felaktiga material och/eller utföranden kan leda till avdrag.
 • Om rekvisition inte inkommit till Länsstyrelsen i Örebro län senast 31 oktober det år bidraget beviljats, förfaller bidragsbeslutet och därmed möjligheten att få ut bidraget.

Rotavdrag får göras för byggnader som är komplement till bostadsfunktionen. I enstaka fall kan det vara så att det går att göra rotavdrag för arbetskostnaderna trots att det rör sig om en överloppsbyggnad. I så fall kan du bara få Lilla Byggnadsvårdsbidraget för materialkostnaderna. Är du tveksam om hur din överloppsbyggnad klassas bör du kontakta Skatteverket och oss på länsstyrelsen.

Syftet med bidraget är att uppmuntra till vård av bebyggelse som har betydelse för kulturmiljöer, men som saknar praktisk funktion och därför kanske hotas av rivning och förfall. Det kan vara byggnader som är av stor betydelse för kulturmiljön i vid bemärkelse, men som kanske i sig inte uppfyller de höga krav som vi normalt ställer på de objekt som vårdas med byggnadsvårdsmedel.

Andra syften är att bidra till att sprida kunskap om traditionella material och metoder och att öka engagemanget för bebyggelsens kulturvärden bland ägare och förvaltare. Vi tror att Lilla byggnadsvårdsbidraget kan öka möjligheten att nå de nationella och regionala miljömålen God bebyggd miljö och Levande odlingslandskap och de målsättningar som finns för god kulturmiljövård.

Lilla byggnadsvårdsbidraget finansieras av statsanslaget till kulturmiljövård och utgör en del av de medel som årligen fördelas av Riksantikvarieämbetet till kulturmiljövård i Örebro län.


Film om lilla byggnadsvårdsbidraget

Mia Geijer, antikvarie för kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen i Örebro län, berättar om Lilla byggnadsvårdbidraget. I filmen får vi se ett "sjöve" som ägarna rustat med pengar som de själva satsat men också med stöd av Lilla byggnadsvårdbidraget.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Antikvariska rapporter

Länsstyrelsen fördelar varje år bidrag till byggnadsvård. Dessa åtgärder följs av en antikvarisk sakkunnig. De färdiga arbetena redovisas i en rapport.

Askersund

2017

Mariedamms kapell och klockstapel, utvändig renovering 2017 Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda hembygdsförening, omläggning av tak på ladugård 2017 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Snavlunda kyrka, omläggning av skiffertak, målnings- och putsarbeten 2017 Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Degerfors

2012

Nysunds kyrka, tjärning av spåntak 2012 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsberg

2017

Sköllersta kyrka, förändringar av korpartiet 2016 - 2017 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hällefors

2011

Grythyttans kyrka, utvändig målning 2011 Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga

2009

Turbinhuset, Granbergsdals hytta, omläggning av skiffertak 2009 Pdf, 582.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kumla

2007

Gravkapell vid Ekeby kyrka, puts- och målningsarbeten 2007 Pdf, 385.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekeby kyrka, ommålning av plåttaket 2007 Pdf, 909.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxå

2010

Klockstapeln vid Skagerhults gamla kyrka renoveringsarbeten 2010 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lekeberg

2014

Hidinge gamla kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Knista kyrka, installation av högtalare 2014 Pdf, 648.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro klockstapel, renovering och rödfärgning samt tjärstrykning 2014 Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvistbro kyrka, tjärstrykning 2014 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mullhyttans kyrka, Installation av högtalare 2014 Pdf, 511.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindesberg

2012

Ramsbergs kyrka, omläggning av stenmur 2012 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Ljusnarsberg

2010

F d Tingshuset Kopparberg, Omläggning av spån på fasader 2010 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nora

2012

Restaurangvagnen inom byggnadsminnet Nora veteranjärnväg Anordnande av uteservering 2010-11 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Örebro

2017

Asker kyrka, ut- och invändig renovering 2016 - 2017 Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Vintrosa kyrka brinner! - vad hände sedan? Pdf, 17.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt