Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan om att ändra ett byggnadsminne ska innehålla

 • en beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
 • en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval
 • fotografier och ritningar relevanta för åtgärden

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Varje år får länsstyrelsen bidragsmedel från Riksantikvarieämbetet. Bidragsmedlen kommer vanligtvis i slutet av januari och pengarna ska fördelas under året. För att projekten ska hinna genomföras är det viktigt att ansökningarna görs tidigt på året, eller skickas in under hösten för nästkommande år. Beslut fattas i mån av tillgängliga medel. Även om de formella kraven för bidrag är uppfyllda kan det ändå hända att man får avslag på sin ansökan.

Vi bedömer ansökningarna utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och hur miljön förvaltas långsiktigt. Störst chans att få bidrag har du om miljön omfattas av lagskydd, som ett byggnadsminne eller en fornlämning. Miljöer inom riksintresseområden för kulturmiljövård prioriteras också. Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är, eller avses bli, tillgänglig för allmänheten.

Bidrag lämnas till kulturhistoriskt motiverade kostnader. Det vill säga kostnader för att använda traditionella material och tekniker anpassade till byggnaden som ska restaureras. Exempel på åtgärder kan vara:

 • läggning av spåntak
 • byte av rötskadade timmerstockar
 • restaurering av ursprungliga dörrar och fönster
 • restaurering av byggnadsdetaljer som saknar funktion
 • konservering av interiöra vägg- och takmålningar

Kulturhistoriskt motiverade kostnader kan även omfatta åtgärdsprogram och projekteringar inför en restaurering eller medverkan av antikvarisk sakkunnig. Normala underhållsåtgärder eller standardförbättringar är normalt inte bidragsberättigade. Bidrag lämnas inte till redan påbörjade åtgärder eller till eget arbete.

Du som äger en äldre byggnad eller annan kulturlämning kan även söka "Lilla bidraget", ett mindre bidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Du kan söka oavsett om byggnaden är skyddad eller inte. Lilla bidraget ligger på mellan 5 000 – 30 000 kronor beroende på projektets storlek. Den sökandes egen ekonomiska insats ska utgöra grunden i projektet. Exempel på byggnadsvårdande åtgärder kan vara att bevara byggnader som idag saknar användning, måleriarbeten, materialinköp, lagning eller byte av byggnadsmedel och underhåll av forn- eller kulturlämningar.

Vi behandlar ansökningar löpande under året.

Ansökan om byggnadsvårdsbidrag ska innehålla:

 • Noggrant ifylld ansökningsblankett. Redovisa egeninsats eller samfinansiering. Meddela om du har avdragsrätt för moms (näringsidkare med momsredovisningsskyldighet beviljas inte bidrag för moms. Privatpersoner och organisationer kan söka bidrag även för momskostnader).
 • Arbetsbeskrivning av åtgärder samt material- och metodbeskrivning.
 • Kostnadsberäkning samt kopior på offerter som visar kostnad för enskilda delmoment.
 • Fotografier av byggnader, gårdshus och omgivning samt karta och information om byggnadens historik.

Viktigt! Om något av ovanstående saknas i ansökan kan den inte behandlas och skickas därför tillbaka för komplettering.

Observera att ansökan ska skickas till länsstyrelsen senast 31 oktober, året före det år då åtgärderna planeras att genomföras.

Utbetalning byggnadsvårdsbidrag

När arbetet är slutfört och slutbesiktningen är gjord skickar bidragsmottagaren in en särskild rekvisitionsblankett till länsstyrelsen. Till denna bifogas namnunderskrivna kopior på fakturor som styrker att man haft de kostnader man uppgivit. Senaste datum för utbetalning framgår tydligt i bidragsbeslutet.

Det är sökanden som anlitar och bekostar den antikvariska experten. Det är möjligt att söka bidrag för antikvarisk medverkan hos Länsstyrelsen. Den antikvariska experten ska ha relevant utbildning för projektet. Till exempel byggnadsantikvarisk utbildning, konservatorutbildning eller en arkitekt- eller ingenjörsutbildning med inriktning på restaurering och kulturmiljövård. Experten ska även ha praktisk erfarenhet av relevans för projektet och bör anlitas i ett tidigt skede av projektet. Antikvarisk kompetens finns hos Murberget, Länsmuseet Västernorrland, de kommunala museerna samt hos privata konsulter.

Slutbesiktning

När restaureringsarbetet är färdigt skriver den antikvariska kontrollanten ett slutbesiktningsintyg. Där intygar denne att arbetet utförts på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Intyget krävs för att bidraget ska kunna betalas ut.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Skicka ansökan till: e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie