Sundsvallsbankens hus

Sundsvallsbankens hus består av tre våningar och breder ut sig över hela kvarteret Pan. 1882 köpte Sundsvalls Enskilda Bank, kvarteret Pan och uppförde där en byggnad för bankens behov.

Beskrivning

Bankbyggnadens huvudfasad vetter mot Vängåvan i norr. Fasaderna mot
Esplanaden i väster och Rådhusgatan i söder har vissa betydelsefullare drag än vad som är brukligt för stenstadens sidorfasader.

Huvudfasaden har två framspringande risaliter vilka flankerar det mittparti där banksalen ursprungligen låg en trappa upp. Idag når man denna genom huvudentrén i bottenvåningen, vars utseende tillkom efter en ombyggnad 1940.

Stommen är i tegel stående på en huggen granitsockel. Fasaderna är försedda med slätputs som i bottenvåningen har en kraftig rustik och i de övriga våningarna en mindre framträdande rustik, samtliga skapade med ritsar i putsen.

Bottenvåningen är försedd med bågformiga fönster, de övriga med raka avslut. Genomgående finns t-postfönster, men i bottenvåningen är de i vissa lägen borttagna.

Det centrala partiet är försett med en kolonnordning, men ej av det klassiska snittet utan med variationen dorisk-jonisk-dorisk. 3/4 kolonnerna i är utförda i polerad röd granit. Här finns också zinkdetaljer i fasaden en och två trappor upp med motiv som symboliserar viktiga inslag i det norrländska affärslivet.

Högst upp, centralt placerad, tillkom efter branden 1888 den symboliska
skulpturgrupp som allt jämt är kvar. Skulpturgruppen föreställer tre kvinnofigurer som representerar delar av Sundsvalls öde, både staden som begrepp och även individuellt uppfattat och upplevt av invånarna.

Renässansprägel

Byggnaden bar en ännu mer accentuerad renässansprägel när den byggdes än vad den gör idag. Den rusticerade bottenvåningen var kraftigare markerad, bågformerna flera, frontoner och listverk likaså.

De bägge mittrisaliterna mot Kyrkogatan kröntes av två höga torn, som försvann vid branden 1888 för att aldrig återuppföras igen.

Historik

Arkitekten och professorn Hans Teodor Holmgren i Stockholm ritade bankhuset vid en tid då han var febrilt sysselsatt med Uppsala universitets huvudbyggnad. Till byggmästare och entreprenör utsågs byggmästaren Johan Fredrik Lindeberg. Lindeberg hade flertalet prestigefyllda arbeten bakom sig innan han blev engagerad av Holmgren till att bygga bankhuset 1883. Han fick emellertid ordna en ersättare under den hektiska tiden eftersom han även byggde hus i Gävle vid samma tid. Ersättaren hette Sven Malm, som genom Lindebergs försorg kom till Sundsvall samma år.

Malm fick flera stora uppdrag i staden efter branden 1888, bland annat det kända Hotell Knaust. 1892 blev han stadsarkitekt i Sundsvall, en tjänst han upprätthöll till sin död fyra år senare.

Bankhusets färdigställande firas ordentligt

Efter branden 1888 kom Lindeberg tillbaka till Sundsvall. Den 27 september 1884 hade det ståtliga bygget kommit under tak och byggmästaren inbjöd bankens styrelse och tjänstemän samt förmännen till taklagsöl på Hotell Nord. Avsyningen av bygget ägde rum i februari 1885 varefter inredningen av huset vidtog under ett och ett halvt år.

Den 27 september 1886 flyttade banken in och dagen därpå var det stor middag i stadshussalongen för inbjudna gäster med landshövdingen i spetsen.

Ombyggnad och försäljning

Nordbanken genomförde en ombyggnad av bankhallen 1997 där man öppnade upp de ursprungliga fönsterhålen mot gården i södra delen av huset. Sundsvalls Enskilda Bank, grundad 1864 inköpte 1882 hela kvarteret Pan mellan Kyrkogatan, Bankgatan, Rådhusgatan och sedermera Esplanaden, och beslöt på en stämma 1883 att på tomten låta uppföra en byggnad för bankens behov.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriörer mot gatorna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 18 december
1972.

Sundsvalls kommun, Pan 5, SUNDSVALLSBANKENS BYGGNAD.

Bank: Nybyggnadsår
1886.

Holmgren, Herman Theodor - Arkitekt.