Köpmännens hus

Tomten ägdes före branden 1888 av Metodistförsamlingen Bethania, som hade tänkt bygga ett kapell. Tomten såldes istället till ingenjören och flottningschefen Ludvig Wessling 1856. Bostadshuset vid Köpmangatan uppfördes i tre våningar med inredd vind.

Beskrivning

Bottenvåningens fasad utgörs av en putsad rustik, men tegelmuren är frilagd i de övre våningarna och saknar putsornament. Här och var finns också smidda
ankarjärn i muren. Pengarna räckte dock inte till natursten vid omfattningar och listverk så det fick bli målad puts här istället.

Byggnaden, vars stildrag kanske kan beskrivas som tysk renässans eftersom den präglas av rohbau, har ett markerat hörntorn i öster, infällt mellan två gavelrösten med kreneleringar.

Lägenheterna försågs med både badrum och vattenklosett. Frun fick för ovanlighetens skull eget rum. Ursprungligen byggdes också ett stall på gården, som numera är rivet.

Historik

Ludvig var gift med Julie Arhusiander, dotter till riksdagsledamoten Magnus Arhusiander. Arhusiander var en av Sundsvalls ledande män, bland annat ordförande i stadsfullmäktige, delägare i Heffners sågverk och grundare av AB Sundsvalls Handelsbank.

Flottningsbolag drar in mycket pengar

Wessling, liksom grannen rakt över Nytorget, Thuresson, hade gjort sig en mindre förmögenhet på flottningsverksamheten, som var så viktig för sågverksbolagen vid kusten. För att hålla vattenlederna öppna och möjliggöra transport av sågtimmer från bolagsskogarna i nordväst bildades flottningsbolag där varje sågverksbolag gick in med en andel av den totala kostnaden för ett års underhåll av leden. De män som basade för dessa bolag tjänade nästan lika bra som sågverksägarna själva.

Anlitar välkänd arkitekt

Ludvig Wessling kontaktade den norske arkitekten Andreas Bugge, 1859-1945,
vars ritningar godkändes av byggnadsnämnden den 21 januari 1890. Bugge kom officiellt till Sundsvall den 12 juni 1889 från Larvik, cirka femton mil sydväst om Oslo i Vestfold fylke. Anledningen var hans nya uppdrag att rita om stadshuset. Bugge var grundligt utbildad i Berlin mellan åren 1876-1884, därefter fortsatte han med arbete i Skien åren 1886-88 efter stadens brand 1886. Bland annat ritade han vid denna tid Skiens sparbank och distriktets nya fängelse.

Bror med familj flyttar in

Till huset flyttade också fru Wesslings bror Per Arhusiander med familj. 1911 förvärvades fastigheten av konsul S. Hanberg och juris kandidat Arendt Berggren, vilken sistnämnde blev ensam ägare omkring 1917. Han hade också sitt advokatkontor i huset liksom också kontor för Kovda AB för vilket han var VD.

Byggnaden övertas och kontoriseras

I slutet av 1920-talet köpte disponenten Mauritz Hägglund fastigheten som fram till 1950 innehade densamma. Då övertog köpmanna-organisationerna i Sundsvall den för vilket ett särskilt bolag bildades, AB Köpmännens Hus. Byggnaden kontoriserades och gården överbyggdes.

Skyddsföreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras exteriört.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning avseende trapphus Köpmangatan.
  • Byggnaden skall underhållas på ett sådant sätt att den inte förfaller. Vid vård- och underhållsarbeten exteriört och interiört skall dessa utföras med traditionella byggnadsmaterial, färger och metoder, på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut -
Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1999-06-22, Diarienummer 221-6222-98.

Sundsvalls kommun, Netto 9, NETTO 9. Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1885-1894.

Wessling, Ludvig - Byggherre.

Bugge, Andreas - Arkitekt.