Minerva 6

Fastigheten som sträcker sig från Nybrogatan utmed Sjögatan till Tullgatan, är bebyggd med tre hus, vilka här benämns som östra, västra och mellersta huset. Delar av Minerva 6 uppfördes runt 1890 och inrymmer stommen av ett stenhus från tiden före stadsbranden. Formspråket är tidstypiskt med en lite äldre klassicerande putsarkitektur, som var gångbar under 1870–80-talen.

Historik

Östra huset

Det östra huset utefter Tullgatan är påfallande smalt. Det är uppfört enligt ett bygglov som utfärdades till änkefru Justina Altin 1899 efter osignerade ritningar, men arkitekten Knut Gyllencreutz har nämnts i sammanhanget. Byggnaden var en av de första som blev färdiga i stenstaden efter branden 1888.

Mellersta huset

Den mellersta byggnaden på ursprungliga tomten nr. 2 är högre än de övriga två. Den ritades 3 mars 1889 av Jean eller Jacques de Waern (bägge förnamnen förekommer).

Västra huset

Den västra byggnaden på ursprungliga tomten nr. 1 ritades även den av Jacques de Waern 1889 på uppdrag av slaktaren C. G. Carlsson. Huset torde inrymma stommen av ett stenhus från tiden före stadsbranden, vilket syns i den oregelbundna byggnadslinjen mot gården.

Ombyggnad

Vid en ombyggnad på 1910-talet förhöjdes taket på den mellersta byggnaden och vindsinredningen utsträcktes till att omfatta hela vinden, vilket tidigare endast var delvis genomförd. Vid samma tillfälle tillkom burspråket och ersatte tidigare ateljéfönster. Det utseende byggnaden då fick har i stort sett bevarats. Det består av tre våningar samt inredd vindsvåning.

Beskrivning

Det östra huset är uppfört i tre våningar med rusticerad bottenvåning och frilagd mur (rött tegel) i de bägge övre planen. Fönsteromfattningar i en beige kulör. Fasaderna har identiska utseenden mot Sjögatan respektive Tullgatan så när som på en gårdsinfart från Tullgatan. Även här är den lite äldre klassicerande 1870–80-tals arkitektur tydlig. Huset är, liksom det västra huset, avfasat i gathörnet Sjögatan-Tullgatan, men saknar hörnentré. Här markeras hörnet med en balkong en trappa upp. I bottenvåningen finns originalskyltfönster med raka avslut. Över dessa sitter symmetriskt maskaroner i form av kvinnohuvuden med dok. Huset övergår i gränsen mot Minerva 5 i en gårdsflygel i två våningar.

Det mellersta husets bottenvåningen har rusticerad slätputs, övriga våningar är spritputsade. Vindsvåningen är helt klädd i svart falsad plåt. Centralt i denna del finns ett stort burspråk, som målats i samma ljusa kulör som den putsade fasadytan. Fönstren i huvudvåningen har dekorativa segmentbågsmarkeringar, samt två flankerande ytterfönster försedda med frontoner infogade i en slät putsyta. Dessa har inskriptionerna ”En god dag börjar om morgonen” samt "Rosa ej dagen förrän solen gått ned".

I det västra husets huvudvåningen finns klassicerande fönster omfattade av pilastrar, som bär upp renodlade entablement med segmentbågar. Fönstren är T-postformade. Omfattningarna är enklare i översta våningen. Huset uppfördes i tre våningar med kraftig rustikputs i bottenvåningen och slätputs i de övre. Bottenvåningen som utgjordes av kontor och butiker har ännu idag smala och höga skyltfönster opåverkade av olika tiders vilja att utvidga glasytorna. Endast mot Nybrogatan har fåtalet fönster förstorats.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 8 juni 1976.

Sundsvalls kommun, Minerva 6, MINERVA 6.

Byggnader

Byggnader, 3 stycken:

  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1885-1894
  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1800-1829
  • Flerbostadshus: Nybyggnadsår 1899-1910