Wästerlunds konditori

När Sandöbron skulle invigas den 16 juli 1943 byggde Sven E. Wästerlund i Lunde en funkiskiosk inne i en lada. Men eftersom Wästerlund saknade bygglov så fick han en order från länsstyrelsen den 7 mars 1944 att före den 1 oktober samma år ta bort kiosken. Ladan revs så småningom, men funkiskiosken blev kvar. Den 26 februari 1946 ansåg Kunglig Majestät att det inte fanns några hinder för att byggnadsnämnden i Kramfors skulle godkänna bygglovet och Västernorrland blev på så vis garanterade ett kommande byggnadsminne.

Beskrivning

Konditoribyggnaden är uppförd i två plan och står på en betongsockel, har regelstomme med utvändig stående vitmålad locklistpanel. Den är försedd med pulpettak delat i två delar med lutning mot söder respektive norr, belagt med falsad bandplåt. Takfoten skjuter ut cirka 0,75-1 meter med en halv meter bred mörkt brunmålad front bestående av liggande brädpanel. Undersidan fungerar som ljusramp.

Knutbräder, fönster- och dörrfoder målade i mörkt brunt. De var ursprungligen målade i grönt om man får tro ett vykort från 1940-talet.

Konditoridelen

I bottenvåningen ligger konditoriet i den sydöstra delen med ingång från söder. I
bottenvåningen ligger också ett mindre kök samt ett mindre utrymme med
internförbindelse till lägenheten i övre våningen. I denna våning finns både två- och treluftsfönster, som idag i viss mån byggts om.

Fasaderna är renodlat funkisinspirerade med tre panoramafönster som är av typen sundsvallsfönster med en stor hel luft utan spröjs.

Entrén består av en dörr i eloxerad aluminium och ett stort skyltfönster som är i princip hopbyggt till ett gemensamt parti, når man via en i öster rundad trappa i betong med fem steg.

Interiör

Konditoriinteriören består av en försäljningsdisk inklädd med stående vitlaserad pärlspontpanel direkt innanför entrén i väster. Disken sträcker sig i nordsydlig riktning in under en avbalkning till själva serveringsdelen.

Serveringsdelen består av ett tiotal bord, några placerade i samma nivå som disken, merparten dock placerade i en upphöjd inre del dit man når via några trappsteg.

Golvet är belagt med grön heltäckningsmatta, merparten av väggytorna klädda i ljusare grön galon fästad med mässingknappar och taket är försett med bockad plåt i koppar, profilen påminnande om pannplåtutförande. Den västra väggen vid serveringsdisken är klädd med brun fanér och det svängda trappräcket upp till avsatsen har brunmålad, stående så kallad karosseripanel och ett rutmönstrat spröjsverk i trä i samma kulör. Inredningen i galon, mässingsplåt, bord och stolar tillkom cirka 1960.

Vid trappavsatsen finns också en gabondörr till en mindre toalett. Mot fondväggen längst in i norra delen står en soffa i brun galon och över denna finns en stor målning av Johan Sjögren föreställande ett femmastat lastfartyg under Sandöbron. Den tycks nästan avsedd för väggen då tavlans mått är i det närmaste desamma som väggytan.

Terrassen

Framför konditoriet i söder finns en terrass med utebord stående direkt på den asfalterade ytan under sommarhalvåret. Högre upp i väster finns likaså en terrass i form av en tillbyggnad i trä med uteservering under ett tak av sinuskorrugerad plast dit man når via ytterligare fem steg i betong. Kring bägge uteserveringarna löper ett rutnätsmönstrat spjälräcke i trä, målat i vitt. Framför spjälräcket står tre lyktor.

Köksdelen och bostadsvåningen

I den västra delen av södra fasaden finns en entré med dörr i teak av 1960/70-tals modell. Via denna når man köksdelen av konditoriet samt bostadsvåningen 1 trappa upp. I bostadsvåningen finns två fönster mot söder och fem mot öster. Fyra av de senare är tvåluftsfönster med mittpost.

Lägenheten nås av en entré mot norr med en lång korridor centralt placerad som förbinder fem rum liggande ut mot öster respektive söder. Badrummet med åtskild toalett har placerats i vinkeln mot nordväst.

Rikskända neonskyltar

Till byggnaden hör fyra stora neonskyltar. Två med texten Wästerlunds konditori i rött placerade mellan bottenvåningen och övervåningen mot öster respektive söder. En skylt är fäst på gavelhörnet i sydöst med texten Kaffe i gult på grön botten. Slutligen finns en skylt placerad på taket, också i diagonalställning i sydöst, i form av en konditor i vitt som med vänster hand serverar kaffe ur en blå kanna i en blå kopp, som skjuter ut framför takkanten, och i höger hand lyfter ett serveringsfat med en krokan i gult.

Ansökan om att få sätta upp de numera rikskända neonskyltarna kom in till
byggnadsnämnden i Kramfors den 8 juli 1953. Enligt ansökan skulle skyltarna
bestå av en dubbelsidig skylt med texten "Gott kaffe" samt en figur "Konditor hållande kaffekanna och krokan". Vidare två enkelsidiga neonskyltar med texten "Wästerlunds konditori". Skyltarna skulle tillverkas i enlighet med av AB Philips Neon upprättade ritningar nummer 11938 och 12602. Bygglovet kom två dagar senare. Takskylten var den största privatägda i Norrland och den kostade då 52 000 kronor.

Skyddsföreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Konditoriets interiör skall bibehållas och underhållas så att dess karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut -
Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-12-13, Diarienummer 221-4469-96.

Kramfors kommun, Lunde 2:26-27, WÄSTERLUNDS KONDITORI.

Historisk funktion: Café och konditori.

Nybyggnadsår: 1946.