Korsbyggnaden i Skoved

Mangårdsbyggnaden kan vara uppförd mellan 1833, tiden för laga skiftet, och 1864. Det troligaste är att den uppfördes av lanthandlaren Olof Sjödin. Som förvärvade gården 1864 och som troligtvis både hade råd och intresse att förse huset med en statusmässig panelarkitektur och en utsmyckad interiör. Byggnadens bottenvåning var bebodd fram till 1990-talet.

Placering

Gårdsmiljön ligger väl synlig på västra sidan om E4. Den äldre korsbyggnaden ligger i vinkel mot en yngre mangårdsbyggnad med sexdelad plan som uppfördes runt sekelskiftet 1900. Den yngre mangårdsbyggnaden ligger med långsidan mot E4 och har en fin utsikt över Dockstafjärden mot öster. Ursprungligen ingick korsbyggnaden i ett sammanhang där dåvarande byvägen sträckte sig omedelbart väster om korsbyggnaden och där gårdens bryggstuga fortfarande kantar resterna av denna byväg.

Beskrivning

Byggnaden är en så kallad halvkorsbyggnad med fyra rum indelade runt en centralt belägen murstock. Den en och en halv våningar höga korsbyggnaden har en liggande timmerstomme som vilar på en kallmurad stengrund av huggen natursten. Fasaderna är klädda med locklistpanel som målats med brun umbra linoljefärg medan snickerierna har en vit färgsättning.

Korsbyggnaden i Skoved har ett stort värde som exempel på en korsbyggnad som uppfördes med en klar ambition att markera ägarens status. Detta syns såväl i fasadernas ovanligt rika detaljutformning som interiörens påkostade dekormåleri på golv och i tak.

Fönstrens placering följer den traditionella indelningen med ett respektive två fönster på vardera sida om entrén. Här finns också fyra halvvåningsfönster/sidliggare som även kröner entrén. Snickerierna har en klassicistisk utformning med kvaderindelade knutlådor, frontoner över fönstren och kraftigt profilerade takfötter och gavlar. Entrén består av en ockrafärgad kassettindelad pardörr med överljusinsläpp. Sadeltaket är täckt med stickspån.

Bottenvåningens förstu, kök och kammare har ytskikt från 1930-40-talen medan salen har en 1870-talsinredning. För ovanlighetens skull är även övervåningen inredd och försedd med golvmålningar, pappspända väggar med originaltapeter och limfärgsmålade trätak. Köket har en murad spis och i övriga rum, inklusive övervåningen, finns kakelugnar i olika modeller bevarade.

Gemensamt restaureringsprojekt

Korsbyggnaden på Skoved 3:2 ingick, tillsammans med dem på fastigheterna Kungsgård 19:2 och Salum 3:2 i ett gemensamt restaureringsprojekt 2001-2002 som initierades av fastighetsägarna. Projektet finansierades med hjälp av EU:s strukturfonder mål 1 med länsstyrelsen och respektive fastighetsägare som delfinansiärer. Ett av villkoren för länsstyrelsens medverkan var att ägarna skriftligen godtog en eventuell byggnadsminnesförklaring av respektive byggnad.

Mangården ska också sättas i relation till de två övriga byggnaderna i Korsbyggnadsprojektet, där tiden för uppförandet har satt sitt tydliga avtryck i respektive byggnad. Vilket tillför byggnaderna ett stort sammantaget pedagogiskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriör och hela interiören.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning.
  • I de invändiga rummen får inga ingrepp göras på äldre fast inredning eller dess ytskikt. Som fast inredning ska anses bland annat äldre väggfasta skåp och hyllor, dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar, tak och taklister, golv och golvsocklar samt kakelugnar.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Underhållet ska ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 20040401, diarienummer 432-137-04.

Beteckning: Kramfors kommun, Skoved 3:2, Skoved.

Användningsområde: Bostadshus-mangårdsbyggnad. Bostadshus-plantyp, korsbyggnad.

Nybyggnadsår: 1833-1864.

Hitta hit

Byggnaden ligger på västra sidan om E4 strax söder om Docksta, Kramfors kommun.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss