Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Mycket av arbete med att klimatanpassa vårt län sker i våra kommuner. För att veta vilka anpassningsbehov som finns är det viktig att känna till hur klimatet förändras och hur vårt samhälle kommer påverkas av detta.

För att stödja våra kommuner har länsstyrelsen tagit fram analyser som redovisar hur ett framtida klimat kan se ut, vilka konsekvenser det kan få, samt förslag på åtgärder för att minska sårbarheten och blir en mer robust kommun.

Analyser för länets kommuner (2014)

Konsekvenser och behov av åtgärder – Ånge kommun Pdf, 4.6 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Timrå kommun Pdf, 4.3 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Härnösands kommun Pdf, 5.1 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Kramfors kommun Pdf, 4.9 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Sollefteå kommun Pdf, 5 MB.

Konsekvenser och behov av åtgärder – Örnsköldsviks kommun Pdf, 5.1 MB.

Länsstyrelsen har tagit fram vägledande material och stöd för våra kommuner inom de områden som kan påverkas av ett förändrat klimat. Dels finns det material som tagits fram av länsstyrelsen Västernorrland. Dels finns det vägledningar som tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Sverige.

Byggande vid vatten – en vägledning för dig som planerar Länk till annan webbplats.

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader – anpassning genom förebyggande underhåll Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Så kan ett förändrat klimat påverka oss

I följande film kan du få några exempel på hur ett förändrat klimat kan påverka oss och vad vi kan göra för att anpassa vår fysiska miljö.

Film på Youtube: Så kan ett förändrat klimat påverka oss Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver Västernorrlands framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

Sammanställning över genomförda åtgärder

Länsstyrelsen Västernorrland har gjort en sammanställning av vad som genomförts av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen sedan den togs fram 2018. Den ger en bild av hur långt vi kommit i länets klimatanpassningsarbete. Den blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys under kommande år. Därefter kommer vi att ta fram en ny handlingsplan som visar vägen framåt i arbetet med att anpassa länet till ett förändrat klimat.

Uppföljning av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län 2018-2022 Länk till annan webbplats.

Rapporter och analyser för länet

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit fram en karttjänst för klimatanpassning. Syftet med den här karttjänsten är att översiktligt visa vilka kartunderlag som finns för arbetet med klimatanpassning. Det vill säga en anpassning av samhället till ett föränderligt klimat för att skydda miljö, människor och egendom.

Klimat-GIS Länk till annan webbplats.

Framtida medelvattenstånd för kustkommunerna i länet har tagits fram av SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland, utifrån olika utsläppsscenarier och för olika tidshorisonter. Extrema havsnivåer (höga) med upp till 200 års återkomstperiod har beräknats gällande för öppna kusten. Därtill har skattningar av ytterligare vinduppstuvningseffekt utförts för ett antal fjärdar i länet. Resultaten om de framtida medelvattenstånden baseras på IPCC sammanställningen AR6 delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden.

Havsnivåer i dagens och framtidens klimat i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

Har Västernorrlands län kulturmiljöer som kommer att drabbas av effekterna av ett förändrat klimat? Var i landskapet finns de? Drabbas olika typer av historiska spår på olika sätt? Det var några av de frågor vi på Länsstyrelsen Västernorrland ställde oss. För att få svar på några av dessa frågor har vi analyserat vilka av länets kulturhistoriskt viktiga miljöer som riskerar att drabbas av en naturolycka.

I rapporten beskrivs hur arbetet genomförts, vilka underlag som använts och en del om analysens resultat. Förutom denna rapport resulterade arbetet även i sju kommunvisa sammanställningar som finns att nå via länkar i rapporten.

Kulturmiljöer i riskområden - i ett framtida klimat Länk till annan webbplats.

Klimatförändringarna och dess effekter kommer att påverka naturmiljön i Västernorrlands län på olika sätt. För att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter av ett förändrat klimat, har COWI AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland, tagit fram rapporten Klimatförändringar och effekter på naturmiljön i Västernorrland. Den utgör en populärvetenskaplig kunskapssammanställning om hur ett förändrat klimat förväntas påverka länets naturmiljö. Rapporten beskriver också vad länsstyrelsen gör och vad som går att göra, när det gäller klimatförändringar i Västernorrlands naturmiljö.

Klimatförändringar och effekter på naturmiljön i Västernorrland Länk till annan webbplats.

I de länsvisa klimatanalyserna presenterade SMHI år 2015 beräkningar som beskriver metrologiska och hydrologiska förhållanden i ett framtida klimat. I det arbetet ingick några indikatorer som beskriver framtida snöförhållanden. Under år 2019 efterfrågade Länsstyrelserna i de sju nordligaste länen utökade analyser av framtida snöförhållanden.

Analyserna i rapporten Snö i framtida klimat visar på mycket kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal dagar med olika snömängd. Minskningar väntas under hela snösäsongen och i stort sett över hela norra Sverige. Allra mest påtagliga väntas minskningarna bli i delar av Värmland och Dalarna, samt längs Norrlandskusten. Växlingar från dygn med minusgrader till dygn med plusgrader väntas till slutet av seklet minska något i delar av Värmland och Dalarna, vara oförändrad längs Norrlandskusten och öka i de inre delarna av norra Sverige.
Snöns densitet väntas till slutet av seklet generellt minska för ett specifikt datum under vintern. Minskningarna är störst i delar av Värmland och Dalarna samt längs Norrlandskusten.

Snö i framtida klimat Länk till annan webbplats.

En film om snöläget och tips på användningsområden för rapporten

Följande film ger inblick i analysen. Redan nu påverkas många aktörer av ett minskat snötäcke. Några exempel på användningsområden för snöanalysen tas upp i filmen. Det konkreta användningsområdet för snörapporten är bland annat i beslutsfattning men också i de framtida analyser som vi behöver göra inom olika typer av verksamheter. Det kan bland annat handla om den kommunala förvaltningen. Men det kan också handla om hur vi belastar våra tak inom byggbranschen. Vi ser också att inom skogsnäring, renskötsel och försäkringsbranschen så är den här typen av analys avgörande för att bedöma vilka effekter klimatförändringarna får.

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys, SGI/SMHI 2010 Länk till annan webbplats.

Hur klimatet i vårt län utvecklas beror på hur användningen av fossila bränslen blir i framtiden. Det vill säga hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. Rapporten beskriver dagens och framtiden klimat i Västernorrland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Framtidsklimat i Västernorrlands län – enligt RCP-scenarier (SMHI, 2015) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viveka Sjödin

Enhetschef, Samhällsbyggnad

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss