Vikbron över Ljungan

Vikbron är 133 meter lång och en av de längsta och äldsta bevarade träbroarna i landet. Både fundament och överbyggnad är byggda i trä. Bron ett märkligt landmärke i det natursköna odlingslandskapet som utmärker Ljungans dalgång.

Historik

Längs Ljungan i Torps socken ligger grannbyarna Viken, Byn och Gullgård. Vikbron sägs vara resultatet av ett bråk mellan dessa byar under senare delen av 1800-talet. Länge var det bönderna i Vik som ansvarade för att det skulle finnas en bro eller färja nedströms Byforsen. Men 1827 bestämdes det att den gamla bron skulle ersättas med en ny. Innan den nya bron byggdes så gjorde byamännen i de tre byarna en överenskommelse att Byn och Gullgård skulle få ta emot tullavgift. Kravet var att de skulle bekosta underhåll av bron och se till att den var öppen för allmänheten.

Hot om att stänga bron för allmänheten

Men bron förföll under 1880-talet och byamännen i Gullgård, Byn och Övergård byggde därför en ny bro strax uppströms den befintliga bron. Dessutom krävde man att byarna Viken och Finsta skulle delta i brobygget i förhållande till sin skattsättning. Annars hotade man med att bron skulle stängas för allmänheten och endast vara privat egendom. Då blev bönderna i Viken och Finsta sura och bestämde sig för att ta saken i egna händer. Dessutom ansåg de att det var alldeles för långt för att ta sig till bron över Byforsen för vidare transport till Fränsta kyrkby. Så man beslutade helt enkelt sig för att laga Vikens gamla tullbro.

Trots konflikter med bromotståndare, som som bland annat resulterade i en överklagan till länsstyrelsen, byggdes den nya Vikbron åren 1887 - 88. Resultatet blev den bro som finns idag.

Vikbrons konstruktion

Bron har ett teknikhistoriskt värde som föregångare till de broar av stål som började byggas under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Den 133,27 meter långa balkbron är en så kallad överloppsbyggnad. Den har ett frispann över kungsfåran på 23,3 meter, utförd med ett hängverk i fackverkskonstruktion. Dess imponerande längd medförde, utöver landfästena som är byggda med tuktad natursten, att man behövde nitton pålok för att stabilisera konstruktionen. Dessutom fanns det stora krav på att hålla kungsfåran fri för flottning av timmer och för att förhindra skador vid hög vattenföring och is med mera.

Den senaste restaureringen medförde även att de ursprungliga ledarmarna rekonstruerades vilket visar hur anläggningen såg ut vid uppförandet 1888.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar skydd för brons fundament, överbyggnad och tillhörande ledarmar.

  • Bron får inte rivas eller flyttas.
  • Bron får inte byggas om, till eller på annat sätt förändras avseende till sitt yttre eller till sin konstruktion.
  • Inga ytterligare konstruktioner eller arrangemang får uppföras på eller vidhäftas bron.
  • Bron ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Underhållet ska ske med material och metoder som är anpassade till brons egenart. Brons överdel skall avfärgas med faluröd slamfärg.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2005-11-10, Diarienummer 432-4746-02.

Ånge kommun, Västerkomsta 5:117, VIKBRON ÖVER LJUNGAN.

Historisk funktion: Bro.

Nybyggnadsår: 1887-1888.