Gamla Riksbankshuset

Gamla Riksbankshuset byggdes 1907 och ägdes länge av Sveriges Riksbank. Bankverksamheten lade dock ner 1954 och byggnaden anpassades till att bli ett museum.

Historik

På denna tomt uppfördes efter branden ett provisoriskt trähus som 1889 - 1894 ägdes av änkefru C. Nyberg. Tomten köptes av handlaren J. O. Johansson som ägde den fram till 1896 då Sveriges Riksbank köpte den.

Sveriges Riksbank som tidigare haft avdelningskontor i Kihlmanska huset Storgatan 22 uppförde det nuvarande stenhuset efter ritningar utförda av arkitekterna Fritz Ulrich och E. Hallquist. Ritningarna godkändes av byggnadsnämnden 1906 och året därpå stod huset färdigt.

Lämpligt som museum

Riksbankens kontor drogs emellertid in 1954. Huset läge ansågs lämpligt för det museum som Sundsvalls stad länge velat uppföra. Därför förvärvades tomten för detta ändamål av privata intressen i samarbete med Sundsvalls kommun. Interiören ändrades och anpassades för ett museums behov.

Beskrivning

Huvudentrén Kyrkogatan 26 inramas av 3/4 kolonner i polerad granit med dekorerade postament i genomsiktligt glas, skyddat mot gatan av ett sirligt smidesgaller. Under densamma finns bokstaven H innefattad i en kartusch.

Samtliga lister till fyllningarna, är utformade med pärlstav och möjligen stiliserad äggstav. Anslagslisten är en kraftig kolonett. Över dörrbladen finns en fast halvcirkelformad del, som följer valvbågen och innehåller glas på vilket adressnumret står skrivet med förgyllning. Mellan dörrbladen och övre delen finns en horisontell kraftig list i form av ett bundet lagerknippe.

Kolonnerna bär upp ett entablement, vars fris innehåller fästonger som möts i mitten där ett lejongap höjer sig över en slutsten. Kornischen är försedd med ett tandsnitt.

De rikt utformade fasaderna i jugendstil är putsade och avfärgade i ljusbeige med en dragning mot grått. Säteritaket är täckt med glaserat tegel och krönt av en urförsedd takryttare. De båda sidorisaliterna utmed Storgatan har kalkstensrusticering samt plåtklädda svängda huvar.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören; interiören i entrépartiet, vestibulen och före detta bankhallen i bottenvåningen avseende ändring av eller ingrepp i rumsindelning och fast inredning.

  • Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entrépartiet, vestibulen och före detta bankhall i bottenvåningen - de rum som avgränsats med grovstrecklinje på bilagda planritning - får åtgärder inte vidtagas som medför ändring av eller ingrepp i rumsindelning eller fast inredning.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet och karaktär inte förvanskas.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 18 december 1987.

Sundsvalls kommun, Penningen 10, GAMLA RIKSBANKSHUSET, SUNDSVALL. Bank.

Nybyggnadsår 1907.

Ullrich, Fritz - Arkitekt.

Hallquisth, Eduard - Arkitekt.