Jordbruksbyn Ö

Foto: Julia Cronqvist

Jordbruksbyn Ö består av åtta byggnader. Sex ligger söder om den gamla byvägen mellan Borgsjö och Fränsta och två norr om densamma. Det finns också en vagnbod och ett stolphärbre som tillhörde den gamla gården, vars mangårdsbyggnad och bryggstuga revs omkring 1900.

Historik och beskrivning

Ö är en utpräglad jordbruksby norr om Ljungan med odlingsmark i söderläge. Fastigheterna är långsmala, alla med tillgång till odlingsbar mark ned till Ljungans strand. Bebyggelsen, som består av ett flertal välbevarade gårdsanläggningar med sals- och helkorsbyggnader, enkelstugor, gårdshus, ladugårdslängor, härbren och logar, är uppförd under 1800- och 1900-talen.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden och ytterligare ett bostadshus ligger kring en gårdsplan med en gräscirkel i mitten. Runt gräset låg den gamla uppfartsvägen, kvar av denna är endast två grindstolpar i granit ute vid vägen. Den nya gårdsinfarten sker från ladugårdssidan.

Bostadshuset

Bostadshuset har byggts samman med den stora kombinerade ladugården/stallet. Bortom denna finns ett mindre, öppet förråd och en stor timrad loge. Strax intill huvudbyggnaden är en jordkällare uppförd i natursten. Bortom denna finns en lekstuga. Grunden utgörs av kvaderhuggen granit, stommen är av timmer med utvändig stående respektive liggande fasspontpanel. Sadeltaket är belagt med ståndfalsad plåt lagd i parallella falsar, men med stora format, som troligen är från 1910-20-talet.

Husets karaktär är starkt symmetrisk med ett betonat mittparti. Där finns en öppen veranda i två plan med flankerande risaliter, vilka kröns av frontespiser eller stora vindskupor. Verandorna är försedda med lövsågade utsmyckningar i både räcke och i takkanten mellan ståndarna. De är identiskt utformade även när det gäller fönster och dörrar.

Entrépartiet i bottenvåningen, liksom partiet i övervåningen, består av två dörrblad med tre fyllningar, varav den övre stora fyllningen innehåller ett ornerat smidesgaller framför en glasruta. Mittaxelns förstärkning har understrukits med ett mellan kuporna påbyggt kupolförsett torn, som avslutas med vertikal flaggstång. På taknocken finns två murade skorstenar med krönkrans och huvar. Mot söder finns en balkong i övervåningen, men den saknar idag räcke. Huset är gulmålat med vitmålade foder och listverk. Fönsterbågar, dörrar och verandaräcken är bruna.

Lekstugan

Bortom huvudbyggnaden står en mindre lekstuga i ett plan. Stugan står på hörnstöd av möjliga rester från den huggna graniten till övriga byggnader. Den har en resvirkesstomme med utvändig liggande rödmålad fasspontpanel. Och sadeltak belagt med enkupigt lertegel. Fönstren har småspröjs och dekorativa foder. Verandan är utförd med arkitektonisk prägel. De bredare ståndpinnarna i räcket är perforerade med hjärtan. Fönsterbågar och dörr grönmålade, foder och lister vita.

Falurött bostadshus

Det faluröda bostadshuset uppfördes 1912 tillsammans med ladugården. Bostadshuset i två våningar står på naturstensgrund, troligen numera med resvirkesstomme eftersom det brann 1937. Utvändig har det stående locklistpanel samt sadeltak belagt med pannplåt. De bägge skorstenarna är murade ovanligt tätt samman över nock. Samtliga fönster är försedda med korspost och de flesta har fyra lufter. Mot öster finns en entréveranda i ett plan med brutet pulpettak också belagt med pannplåt. Det enkelt konstruerade verandaräcket, liksom takkappan försett med stående smala pinnar, bär de tydligaste spåren av 1930-talet.

Ladugården

Om även ladugården brann 1937 är osäkert. Den är uppförd i två våningar och står även den på huggen granitgrund. Bottenvåningen har murad stomme i rött tegel med rundfogar, putsade rustikkedjor runt de järnspröjsade fönsterbågarna och knutarna. Särskilt mot väster är den försedd med eleganta smidesgaller för ventilationshålen. Övre våningen har resvirkesstomme med utvändig stående falurödfärgad locklistpanel, samt sadeltak belagt med pannplåt. I västra delen finns en tvärarm i två våningar. Till den norra når man upp i övre planet med en murad ramp strax intill gårdsinfarten från byvägen. I hörnet mot nordost inne på gården finns en liten utbyggnad i en plan, som ett slags förstuga in till fäbåsen. Mot gårdsplanen finns tre portar med två grönmålade bräddörrblad i båda ändarna.

Förrådet

Strax intill ladugården finns det enkla förrådet, kanske även detta uppfört 1912. Enkel resvirkesstomme med utvändig stående faluröd brädpanel samt pulpettak med pannplåt. Öppen långsida mot öster.

Logen

Sydväst om ladugården finns en faluröd två plan hög timrad loge, 30 varv mot söder, stående på hörnstöd. Logen är uppförd efter laga skiftet, som var genomfört 1855. Sadeltaket är belagt med pannplåt. Logen är påbyggd med halmlider i ett plan med utvändig stående brädfodring samt pulpettak med pannplåt. Mot öster finns fyra portar med svartmålade bräddörrar. Mot norr finns tre portar av samma typ, dessa placerade i övre planet till vilket man når över en mindre brygga.

Härbret

Det omålade härbret har årtalet 1814 skrivet med krita på väggen. Det står på en syllram med stående stolpar i hörnen under knutarna, framför stolparna i söder finns en profilerad extra ståndare eftersom bottenvåningen skjuter längre ut här så att en avsats bildas framför dörren. Stommen är timrad i femton varv till takfoten, sadeltaket belagt med Trp-plåt. Mot söder finns en mindre, pilpanelad dörr centriskt placerad med ålderdomlig, stilig nyckelhålsskylt.

Vagnsboden

Den faluröda vagnsboden uppfördes på 1850-talet, vilket står angivet på bräda. Den är timrad i 13 varv till takfoten. Sadeltaket är belagt med Trp-plåt. Mot öster finns en port med två dörrblad med stående brädfodring, numera ut- och invända.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnaderna 1-8. De får inte rivas, till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. I huvudbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning. Skyddsområde som inte ytterligare får bebyggas eller förvanskas.

 • Byggnaderna 1-7 (omfattar ej öppet förråd i V) får inte rivas.
 • Byggnaderna 1-7 får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
 • I huvudbyggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
 • Byggnaderna 1-7 ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
 • Det markerade området på situationsplanen får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas. Möjlighet finns dock att återställa det förutvarande staketet mot byvägen.
 • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19961025, diarienummer 221-1222-90.

Beteckning: Ånge kn, Ånge Ö 1:6, Ö.

Åtta byggnader:

 • Mangårdsbyggnad (1889)
 • Bostadshus (1912)
 • Lekstuga (1910-1919)
 • Ladugård (1912)
 • Förråd (1907-1916)
 • Loge (1855-1900)
 • Bod, härbre (1814)
 • Vagnsbod (1850-1859).

Hitta hit

Jordbruksbyn Ö är en ort i Borgsjö socken, Ånge.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss