Talmansgården

Talmansgården består av fyra byggnader; ett bostadshus, en lekstuga, en före detta lanthandel och ett fårhus. Tidigare bestod gården även av en ladugård och ett magasin, som sedan 1937 tillhör grannfastigheten.

Historik

I skatteboken för Ångermanland 1550 omnämns fyra bönder i byn Skedom. 1773-79 storskiftades Skedom och hade då fem hemman som låg på rad efter vägen. 1840-41 genomfördes laga skifte och byn hade då vuxit till sex hemman.

Troligt bycentrum

Om det här fanns ett bycentrum utgjorde troligen gården F (hemman nummer fyra) den centrala punkten. Lagaskifteskartan visar att gårdsbildningen påminner om idag, med skillnaden att det byggnaderna ej är desamma. I mitten låg det bostadshus som 1912 flyttades till militäranläggningen I 21. På ömse sidor om detta, slutande en gårdsyta mellan sig, fanns två andra byggnader.

Den i väster har nästan samma form som det nuvarande lanthandelshuset och kan mycket väl vara detsamma, men senare ombyggt i den norra delen för handelsverksamheten. Huset i öster är endast hälften så långt som dagens bostadshus, men ligger i samma läge med en inhägnad trädgård i söder. Det utgör en äldre del i det hus som uppfördes 1899. Här ligger även idag en ladugård samt ett magasin. Gården var vid skiftet den överlägset största.

Flera ägare

I jordeböckerna är Skedom 1:4 och 4:1 samma fastighet. Nils Strindlund, son till talmannen i riksdagen, var den förste att 1860 få så kallat fastebrev (dåtidens lagfart) på fastigheten. Tidigare hade det bara reglerats via köpehandlingar. Talmansgården kom att gå i arv i släkten, tills Olof Hellström 1937 köpte något mindre än hälften av fastigheten av änkan Ingrid Margareta Strindlund. Hellström fick sin lagfart under påföljande år. Nuvarande ägare Dagmar Marianne Torell fick lagfarten fastställd 1974, men köpet kom troligen till stånd redan 1965. En inteckning i fastigheten gjordes även detta år.

Beskrivning

Norr om byvägen ligger en avstyckad före detta bryggstuga, nu ombyggd till sommarbostad. Som ovan nämndes flyttades år 1912 den tidigare mangårdsbyggnaden från platsen, dess placering var då mitt emellan de bägge byggnaderna, men något norr om desamma. På militäranläggningen kallades det senare för soldathemmet. Det nuvarande bostadshuset från 1899 hade tidigare ersatt dess funktion som huvudbyggnad. Till gården hör ett bostadshus (hus 1), en före detta lanthandel (hus 2) en lekstuga (hus 3) samt ett fårhus (hus 4), tidigare bestod gården även av en ladugård och ett magasin, som sedan 1937 tillhör grannfastigheten. Hus 3 och 4 ingår inte i byggnadsminnet och beskrivs därför ej mer utförligt här.

Hus 1, bostadshus

Bostadshus i två plan med salsbyggnadsplan uppfört 1899. Huset står på huggen, krysshamrad naturstensgrund, en torpargrund där cirka 1/5 är utgrävd källare mot söder. På granitstenen vilar en timmerstomme med utvändig stående respektive liggande fasspontpanel, samt sadeltak med pannplåt ovan ett ursprungligt falsat plåttak. Samtliga fönster är korspostfönster med fyra lufter.

Huset uppvisar tidstypisk klassicism med frontoner över fönster, konsolfris vid takfot och kraftigt gesimsband mellan första och andra våningen men även något friare drag genom den tre våningar höga glasverandan mot väster. Denna motsvaras av en hög frontespis mot öster. Byggnaden har en mycket välbevarad planlösning med salsbyggnadsplan i bottenvåningen bestående av ett hallparti med bakomliggande sal i mitten, samt flankerande kök och rum i norr, och två rum i söder.

Hus 2, före detta handelsbod

Handelsboden är uppförd i 1,5 plan cirka 1860. Naturstensgrunden är huggen, dock ej med samma precision som föregående hus. Utvändig cementputs på sten, som imiterar stenkvader. På grunden vilar en timmerstomme med utvändig liggande fasspontpanel, samt sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel.

Även här finns klassicerande detaljer, men med en ålderdomligare karaktär. Knutarna och mittpartiet på ömse sidor om den centriskt placerade ingången är klädda med lisener och pilastrar. Frontespisen mot öster över entrén utformad som tempelgavel, frontoner finns över fönstren, vilka utformats med traditionella två lufter och sex spröjsade rutor.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar två hus, huvudbyggnad och före detta lanthandel. Exteriörer och interiörer samt ett skyddsområde.

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. I byggnaderna får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  3. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Det på situationsplanen med särskild linje markerade området skall hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas. Det staket som finns inom tomten får inte rivas eller på annat sätt förändras. Se bilaga 1.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1997-11-28, Diarienummer 221-2210-97.

Sollefteå kommun, Skedom 16:1, TALMANSGÅRDEN, MULTRÅ.

Byggnader, 2 stycken:

  • Mangårdsbyggnad (1899)
  • Affär och butik (1860)