Före detta landsarkivet

Före detta landsarkivet stod klart 1935. Byggnaden utgör det främsta exemplet på funktionalistisk arkitektur i Härnösand.

Historik

Före detta landsarkivet uppfördes efter ritningar av arkitekt Sven Markelius. Landsarkivet fanns i dessa lokaler fram till 1983. Idag inryms Svenskt Pressregister och Folkrörelsearkivet i Västernorrlands län här.

Beskrivning av byggnaden

Anläggningen består av en huvudbyggnad i 4 våningar och souterrängvåning.
Huvudbyggnadens utmärkande karaktärsdrag är de höga tvådelade fönstren i jämna rader.

Byggnaden är utvändigt sprutputsad och gulmålad, samt har mycket flacka sadeltak. Entréerna utgörs av stålpartier som till stor del består av glasytor.

Entréhallen har en karaktäristiskt rundad vägg, som skiljer en korridor från toaletter. Intill toaletterna finns ett mindre hallutrymme, som troligtvis nyttjats som kapprum.

Skyddsföreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas.
  • Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entréhallen får ingrepp inte göras i fast inredning.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det på situationsplanen med särskild linje markerade området får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Beslut-Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1995-12-15, Diarienummer 221-9734-95.

Härnösands kommun, Juristen 6, FÖRE DETTA LANDSARKIVET.

Historisk funktion: Arkiv.

Nybyggnadsår: 1935.

Upphovsman: Markelius, Sven - Arkitekt