Österåsens sanatorium

Under 1800-talet skördade lungtuberkulosen många liv i Europa. När tuberkulosbacillen 1882 upptäcktes kunde man börja bekämpa sjukdomen och tre sanatorier uppfördes. Ett av dessa var Österåsens, vars utformning skiljer sig från de två övriga.

Historik

Under 1800-talet var lungtuberkulosen den vanligaste dödsorsaken i Europas städer. När tuberkulosbacillen upptäcktes kunde man dock börja bekämpa sjukdomen. 1896 framförde Svenska Läkaresällskapet ett förslag om att det skulle uppföras folksanatorier i Sverige. Efter en nationalinsamling 1897 för att fira Oscar II:s 25:e regeringsår, lät man därför uppföra tre sanatorier. Ett av dessa var Österåsens.

Uppdraget att rita sanatoriet gick till slottsarkitekt Fredrik Liljekvist (1863-1932) och det invigdes 1902. 1923-24 byggdes en ny entrébyggnad. I denna byggnad, har man idag samma typ av inriktning på verksamheten som när den byggdes.

Österåsen omvandlas till ett konvalescenthem

När det vid slutet av 1940-talet kom nya mediciner för bekämpandet av tuberkulos, minskade behandlingstiden och intagningen alltmer. Det klassiska sanatorielivet avtog och man började mer och mer att inrikta sig på att omvandla Österåsen till ett konvalescenthem.

Beskrivning

Det är en byggnad med egenart och kvalitet, som inte har fått några efterföljare i Sverige. Rummen och fönstren i huvudbyggnaden och dess paviljonger är mycket höga då behandlingen under lång tid till stor del bestod av frisk luft. Detta var också anledningen till att sanatoriet förlades så högt upp. Sanatoriet består förutom av huvudbyggnad med de fyra paviljongerna också av bland annat tre bostadshus, uthus, maskinhus med flera.

Anläggningen har en utformning som leder tankarna till stormaktstidens karolinska arkitektur, en påverkan av tidens rådande nationalromantiska strömningar. Den anknyter nära till de av jubileumskommitténs detaljerat angivna riktlinjer för hur det skulle se ut.

Samtliga byggnader är i huvudsak utförda i trä. Fasaden har en gul liggande och stående fasspontad panel med vita listverk. Bottenvåningen i huvudbyggnaden och förbindelsegångarna är dock uppförda i putsat tegel. Planen och teglet var ett sätt att minska brandrisken. Fönsterbågar och dörrposter är grönmålade.

Österåsen har genomgått flera förändringar

Den ursprungliga bebyggelsen och parkanläggningen är i stort sett oförändrade. De speglar en utveckling i miljön, synen på människan och dess sjukdomar, bland annat med tillbyggnader fram till 1940–50-talen.

Österåsen har under årens lopp genomgått flera förändringar och tillbyggnader, men är fortfarande en unik miljö, som speglar hur sanatorielivet tedde sig vid sekelskiftet.

Byggnadsminnesförklaring

Den 4 maj 1976 väcktes frågan om att byggnadsminnesförklara Österåsen. Den 29 april 1988 togs detta beslut. Frågan om byggnadsminnesförklaring av Österåsens sanatorium motiverades av Sollefteå kommun med bland annat hänvisningar till socialhistoriska, medicinska och arkitekturhistoriska skäl.

1977 hotades byggnaden av rivning, men efter mobilisering från bland annat kommunen, sattes medel in för en genomgripande restaurering. Denna var färdig i december 1980, och förvandlade byggnaden till en av landets modernaste konvalescenscenter. 1981 köptes anläggningen av dåvarande landstinget i Västernorrland (Region Västernorrland) och används numera som hälsohem av en stiftelse, landets första landstingsägda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriörer, centralbyggnadens stomme och rumsindelning samt fast inredning i vissa rum, omgivande markområde.

  • Byggnader markerade med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 på kartan som hör till dessa föreskrifter får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I huvudbyggnaden, nummer ett, får inte ingrepp göras i stomme eller ändring ske i rumsindelning. I de utrymmen som sträckmarkerats på bilagda planritning, får inte göras ändring av eller ingrepp i fast inredning.
  • Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Det område som sträckmarkerats på den till föreskrifterna hörande kartan, ska hållas i sådant skick att byggnadernas kulturhistoriska värde inte förvanskas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 29 april 1988.

Beteckning: Sollefteå kommun, Österås 8:1, Österåsens hälsohem (före detta sanatorium).

Åtta stycken byggnader (1902):

  • Förråd, Verkstad, Snickeri
  • Bostadshus,Tjänstebostad, Läkarbostad
  • Sjukhusbyggnader (fyra stycken)
  • Jordkällare
  • Bod, likbod

Upphovsman: arkitekten Fredrik Liljequist, Fredrik.

Hitta hit

Byggnaden ligger i Österås 306, Sollefteå.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss