Malmströmska huset

Malmströmska huset ligger i den östra delen av Sundsvalls stenstad. Byggnaden ritades 1897 av arkitekt Knut Gyllencreutz på uppdrag av grosshandlare Carl Oscar Malmström.

Beskrivning

Byggnaden är uppförd i tre våningar samt en inredd vindsvåning. Fasaderna är putsade med en rustik bottenvåning, en fortsatt rustik i de övriga våningarna, men med ett slätputsat parti mellan dessa mot Storgatan samt större delen av fasaden mot Tullgatan.

Den rustika putsen imiterar partier som kallas risaliter, vilka kröns av frontespise dels utmed Storgatan, dels i korsningen av Storgatan-Tullgatan. Ursprungligen fanns tre butikslokaler mot Storgatan, samtliga med egen ingång. Utmed Tullgatan fanns ytterligare två.

Lokalen mot Storgatan har tidigare bestått av två separata butiker, som senare slagits samman. När detta gjorde utbyttes också en ytterdörr mot ett fönster, det fönster som nu är det mittersta i butiken.

Historik

Efter branden i Sundsvall 1888 köpte handlarna Carl Oscar Malmström och Emil August Waldemar Barkman tomten av den före detta ägaren 1889. Malmström
blev egen ägare 1896 varpå han gav Knut Gyllencreutz uppdraget att rita ett stenhus för tomten.

Flyttar till Sundsvall och startar tobaksaffär

Malmström var född i Kristianstads län 1856. Till Sundsvall kom han som bokhållare hos ångbåtskommissionären Gustaf Larsson 1877. Redan 1880 öppnade han dock tobaksaffär i det trähus som låg just på den tomt, som han sedermera skulle förvärva, nämligen Storgatan 10.

Flera förtroendeuppdrag

Grosshandlare Malmström gifte sig med Ida Kristina Söderman från Sundsvall 1882 och han blev en känd personlighet i Sundsvall. Mellan åren 1899 - 1910 satt Malmström i stadsfullmäktige. Han hade även flera förtroendeuppdrag i Sundsvall innan han avled 1932.

Taxeringsvärdet stiger och hyresgäster minskar

År 1900 då tomten värderades till 18 000 kronor och byggnaden till 100 000 kronor bodde grosshandlare Malmström med sin familj om fem barn i huset i våningen en trappa upp från Storgatan. Paret Malmström hade flertalet hyresgäster. År 1920, då taxeringsvärdet ökat till 25 000 kronor för tomten och 140 000 kronor för byggnaden, hade hyresgästerna dock decimerats.

Malmström hade nu titeln direktör och ett par av sönerna likaså. En privatperson hyrde en mindre lägenhet här. Vidare fanns bara kontor och butiker som hyresgäster.

Flera ägarbyten

Carl Oscar Malmströms änka, Ida Kristina, blev genom arvskifte ägare till fastigheten 1928 och via ytterligare ett arvskifte kom den i änkefru Hildur Rubberts ägo 1940. Ett gåvobrev från Rubbert till Elsie Bauer gjorde den senare till ägare 1969. Rolf Emanuel Sundin köpte fastigheten 1976.

Restaureringar

Åren 1982 och 1983 restaurerades fasaderna varvid den ursprungliga färgsättningen samt dekormålningen med jugendprägel på fasaderna återskapades. 1996 - 97 restaurerades lägenheten plan en trappa med adress Storgatan 10 med ambitionen att återställa en relativt ursprunglig prägel. Förutsättningarna var synnerligen goda för ett lyckat resultat då planlösningen i sin helhet i stort sett var intakt.

Lägenheten var visserligen ombyggd till kontor i början av 1980-talet, där framförallt data- och eldragningar i kanaler längs ytterväggen förändrat utseendet, men merparten av de ursprungliga snickerierna, foder, socklar, smygar, fönster och dörrar, fanns kvar.

Sedan lång tid tillbaka var kakelugnarna borta och skåpinredningen i kök och serveringsgången likaså. Ytskikten var också sedan flera omgångar renoveringar förändrade och en dörr mellan hörnrummet och salongen mot Storgatan igensatt.

Arkitekten Torbjörn Lindgren ritade ny köksinredning i sekelskiftesmodell samt skåpsnickerier till serveringsgången, vilka samtliga tillverkades i Näsåker. Dörren togs åter upp så att filsambandet återkom, den ursprungliga dörren återfanns på vinden, liksom även några av lägenhetens övriga originaldörrar. Två kakelugnar murades åter upp och hörnrummets barockinspirerade takmålning återställdes.

Skyddsföreskrifter


Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören mot Storgatan och Tullgatan, samt interiört trapphus med entré Storgatan 10 avseende ingrepp i fast inredning.

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I entré och trapphus mot Storgatan, samt lägenheten en trappa upp, adress Storgatan 10, vilka kryssmarkerats på bilagda planritningar, får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller fast inredning.
    Befintliga målningar skall bibehållas och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 30 november
1984.

Sundsvalls kommun, Minerva 5, MALMSTRÖMSKA HUSET.

Bostadshus - Flerbostadshus.

Nybyggnadsår: 1897.

Gyllencreutz, Knut - Arkitekt.