S:t Petri Logen

Foto: Torbjörn Svaan

Byggnaden uppfördes av S:t Petri Orden 1870 - 71. Den används fortfarande som ordenshus och restaurang. Under denna period blev det modernt att låta uppföra praktfulla trähus i städerna, något som från början var reserverat för den villabebyggelse som vuxit upp utanför staden. Detta hus är byggt i en tidstypisk stil för träarkitektur, där man bland annat har tagit intryck av hur villor i Schweiz och England byggdes under denna period.

Utseende

Byggnaden är uppförd i timmer i två våningar och är sannolikt från början ritad av hospitalsysslomannen Axel Floderus. Fasaden är klädd i liggande gråmålad träpanel med vita lister och träsniderier. Takfoten pryds av en konsolfris och fönstren har dekorativt utformade överstycken. Yttertaket är ett sadeltak med svag lutning och klätt med falsad svartmålad plåt.

Utsidan lät man smycka med fantasifulla träornament av olika slag, för att ge en mer estetisk tilltalande utformning. Under denna tid blomstrade nämligen en tid då träindustrin, och de nya teknikerna inom den, gjorde att man kunde bygga trähus med mer dekorativa element.

Under tidigare perioder hade de dekorativa elementen främst kunnat användas inom stenhusarkitekturen för att förhöja en byggnads status, nu gav den nya tekniken samma möjligheter inom trähusarkitekturen. Detta ledde till att det utanför och i städer kom att växa fram en mängd ståndsmässiga trävillor.

Om- och tillbyggnader

Huset har blivit tillbyggt i flera omgångar (1877, 1885, 1887, 1910 och 1936), och S:t Petri Orden har i olika omgångar utökat tomtytan genom inköp av närliggande tomter. 1885 vet vi att stadsarkitekten P. Appelgren utförde ritningar för en av om- och tillbyggnaderna av huset. Dessa tillbyggnader samt reparationer verkställdes sedan av byggmästaren C. A. Ljunggren.

Denna symbios av olika tillbyggnader har inte stört byggnadens ursprungliga utformning, då de har gjorts i samma anda. De har snarare förhöjt husets egenskaper och gett det den karaktär det har idag. 1978 reparerades fasaderna och taket, och samtidigt lät man restaurera och måla om ordenssalen, även kallad Spegelsalen. 1984 upptogs en dörr till verandan i södra fasaden.

S:t Petriorden

S:t Petriorden grundades av ett antal borgare i Härnösand, som bland annat bedrev fritidsfiske och ofta träffades på Snättsundsholmarna. Ordens syfte var att inom ett glatt ordenslivs ramar ägna sig åt ett stärkande friluftsliv där fiske och jakt ingick. På grund av att fritidsfisket hade en sådan stor betydelse för dem tog de Petrus - fiskaren - som sin skyddspatron och gav också orden hans namn.

S: t Petri orden tillkom officiellt annandag jul 1843. Dess första hus låg dock inte i Härnösand utan på Blockholmen, där man 1846 uppförde en åttkantig byggnad som man kallade för Otaheiti.

Att utöva välgörenhet blev en viktig uppgift inom ordenslivet. 1885 instiftades en systerloge, vilket var ganska unikt inom ordenslivet i Sverige vid denna tid. I april-maj 1869 inköpte man en del av den tomt, som idag tillhör S:t Petrilogen och där dagens byggnad står. Byggnadsarbetena satte igång under våren 1870 och den 6 januari 1871 stod byggnaden färdig för invigning och S:t Petriorden fick därmed sitt första riktiga Ordenshus.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriör, interiören i ordenssalen i bottenvåningen samt omgivande parkområde.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 25 april 1980.

Härnösands kommun, Vinstocken 10 (före detta
Vinstocken 3-8), SANKT PETRILOGEN.

Historisk funktion: Ordenshus.

Nybyggnadsår: 1870-1871.

Upphovsman: Floderus, Axel - Arkitekt.