IOGT i Babelsberg

Babelsberg ligger på ett berg, som givit byggnaden dess namn, öster om järnvägen genom Kramfors centrum. Byggnaden uppfördes i huvudsak mellan åren 1898-1903. Även om byggnadstiden får sägas ha sträckt sig betydligt längre från första ritning till färdig interiör.

Beskrivning

Stommen består av klant, det vill säga timmerstumpar av varierande längd. Den kortaste är inte mer än någon decimeter, medan hörnbitarna är 2-3 meter långa. Varven av klant hölls samman av dymlingar. Den utvändiga panelen, skänkt av Kramfors AB, tillkom inte förrän 1905. Invändigt kläddes tak och väggar av pärlspontpanel. Stora salen omges på tre sidor av läktare och över scenöppningen utsmyckas väggen av en målning med spelande keruber. Läktarfronten pryds av attribut till teaterkonstens musor och akantusrankor.

Nykterhetsrörelsen på frammarsch

I Kramfors byggdes den första ångsågen 1852. Mellan 1870 och 1910 mer än fyrdubblades befolkningen i nedre Ådalen och Kramfors hörde till de snabbast expanderande industriorterna. Vid samma tid introducerades nykterhetsrörelsen efter amerikansk förebild. Mellan 1882 och 1922 bildades det ett 20-tal nykterhetsföreningar enbart i Kramfors.

Bygget dras med ekonomiska problem

Nykterhetsföreningen Templet nummer 72 Hemfrid av Templareorden köpte 1890 en tomt på berget tillhörande Björsta by i Kramfors. Den 2 januari 1893 höll Hemfrids byggnadsförening en konstituerande stämma i akt och mening för att bygga en egen föreningslokal. Den 29:e samma månad förelåg ett ritningsförslag av P O Näsman i Björsta. Husets yttermått var 75x40 fot (det vill säga cirka 12x22,5 meter). 1898 gjordes en bearbetning av ritningen av byggmästare N O Nyholm.

Under hela byggtiden drogs föreningen med ekonomiska problem och byggtiden blir långvarig. Föreningen har svårt att låna pengar, medlemmar går i personlig borgen, man tigger till sig virke och till slut inregistreras Hemfrids Byggnadsförening u.p.a. i september 1897. Som enligt stadgarna har till ändamål att genom uppförande av ett så kallat ordenshus tillhandahålla lämpliga samlings- och möteslokaler för ortens nykterhetsföreningar.

I januari 1899 beslutas om taklagsfest i maj och i februari bestämmer man sig för att lägga plåt på taket. Plåtslagarmästare Fourhages i Härnösand anbud på plåttak om 15 öre per kvadratfot antas i mars samma år. Den 18 juni synades detta tak och godkändes.

Danser under det tidiga 1900-talet

Vid sekelskiftet 1900 fanns det 24 ångsågar och en massafabrik i Ådalen inom en sträcka om cirka 2 mil. Livet pulserade i trakten och Babelsberg skulle bli det offentliga livets nöjeslokal. Från 1901 anordnas danser regelbundet under sommaren. Detta blev en behövlig inkomstkälla eftersom inredningsarbetet fortfarande pågick i huset.

Ännu 1903 har ingen scen byggts i stora salen och tidigt samma år infordrar man anbud på dörrar och fönster. Senare under sommaren färdigställs trots allt scenen. Och man lägger in det gamla salsgolvet på läktaren. Två kaminer från Skoglund och Olsson i Gävle köps in för stora salen. Vid denna tid byggde också Kramfors AB den långa och branta trappan från Järnvägsgatan upp till Babelsberg.

Invigningen av Babelsberg

Den 27-29 november 1903 hålls den stora invigningen av Babelsberg. Programmet var följande:

  • Den 27:e genomförs generalrepetition till vilken ortens skolbarn skulle bjudas in till reducerat pris.
  • Den 28:e framträder Kramfors musikkår med bland annat Gustaf Vasa i Utmelands by, Björneborgarnas marsch med mera, en prolog deklameras av herr Hultman från Svea tablå i Sollefteå, J Nydahl håller ett föredrag.
  • Den 29:e genomförs samma program som dagen innan, men med ytterligare ett föredrag av herr P O Kernell.

Framme vid år 1908 var den ekonomiska ställningen avsevärt förbättrad för föreningen Hemfrid och byggnadsarbetena på Babelsberg var i stort sett genomförda. I och med detta hade Ådalen tillförts en mötes- och teaterlokal av hög klass.

Länge den största teaterscenen norr om Sundsvall

Teaterscenen var länge den största norr om Sundsvall och den enda som hade separata skådespelarloger. Lokalen var känd för sin utmärkta akustik och Babelsberg nyttjades nu för så olika aktiviteter som teater, filmvisningar, politiska möten, baler, val till riksdag och kommunalfullmäktige, föredrag, dansuppvisningar, schackspel, konserter etcetera. Såväl Hjalmar Branting, Kata Dahlström som August Palm talade här innan föreningen 1930 sålde byggnaden till fastighetsföreningen Gudmund, en loge tillhörig IOGT. 1927 lades golvet i stora salen respektive på läktaren om. 1933 rymdes här vid filmvisningar 246 personer inklusive 74 på läktaren. 1937 installerades centralvärme.

Babelsberg byggs om

Omkring 1945 flyttade Signe Ramström och hennes man till den lilla vaktmästarlägenheten 1 trappa upp i huset mot norr. 1947 övertog Kramfors stad Babelsberg. Staden planerade omgående för en ombyggnad. En bygglovsansökan från 1948 visar den nya tidens ideal.

Kökets- och serveringsrummets väggar och tak, liksom fyllningsdörrarna, skulle kläs med 1/8 tum hård träfiberskiva. Vedspisen ersättas med elspis. Stora salens golv skulle beläggas med eklameller. Väggarna kläs upp till 1,2 meters höjd med samma skiva som i köket, däröver och i tak en träfiberplatta. Pelarna under läktaren skulle kläs in med karosseripanel, men detta genomfördes aldrig. Endast biljettluckan i sydväst erhöll denna panel, som ännu finns kvar. Barriären på läktaren skulle tas ned och uppföras helt ny samt kläs utvändigt med karosseripanel. Denna slopades och ersattes med skivor istället.

Babelsberg återinvigs

1953 återinvigdes Babelsberg efter en ombyggnad som kostade drygt 130 000 kronor. 268 personer var inbjudna för att höra Kramfors orkesterförening och manskören Sångarvännerna, drätselkammarens ordförande Hjalmar Nilsson och stadsfullmäktiges ordförande Herbert Höglund.

Tiden gick och Babelsberg nyttjades under många år som övningslokal för körer, orkestrar och rockband och 1994 var byggnaden trött och sliten. De gråmålade väggskivorna och golvens plastmattor dolde en ursprunglig storhet, som nu är återställd. Den restaurering som påbörjades detta år avslutades våren 1997.

Den utvändiga färgsättningen av byggnaden är i stort den som utfördes 1905. Med gul fasadpanel med blå undersida vid takfotens utsprång, vita snickerier runt fönster och dörrar, samt listverk. Invändigt återskapades stora salens miljö med pärlsponten på väggar och i tak, och läktaren återfick sitt ursprungliga utseende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I byggnaden får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  • Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19971128, diarienummer 221-1586-97.

Beteckning: Kramfors kommun, Babel 5, IOGT/föreningslokalen Babelsberg.

Historisk funktion: Föreningslokal och klubbhus.

Nybyggnadsår: 1898-1903.

Hitta hit

Byggnaden ligger i Babelsberg, Kramfors.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss