Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mariebergs sågverkssamhälle

Mariebergs ångsåg stod färdig 1862. Den anlades av grosshandlare Johan Berger som döpte sågverket till Marieberg efter sin hustru och dotter som båda hette Marie.

Största koncentrationen av sågverk i Ångermanland

Marieberg anlades ursprungligen på mark som tillhörde byn Köja i de inre delarna av Ångermanälvens mynningsområde. Detta var en del av ett område som hade den största koncentrationen av sågverk i Ångermanland. Under mitten av 1870-talet fanns det hela 14 ångsågar belägna här.

Kasernerna

I ett område strax öster om själva industriplatsen anlade bruket arbetarkaserner med tillhörande ekonomibyggnader, lanthandel och skola. Kasernerna är byggda med en speciell teknik som på den tiden var vanligt förekommande runt sågverken. Väggarna är uppförda av klant, spillvirke från sågverket som murades med kalkbruk uppblandat med spån. Ytterväggarna slammades och kläddes med stående träpanel. Lägenheterna utgjordes av ett rum och kök och var för sin tid relativt rymliga.

Under tidigt 1900-tal anlade arbetarna själva en egen fotbollsplan. Ett Folkets hus byggdes 1960 och uppfördes då i bolagets regi.

Herrgården

Ett par hundra meter från arbetarbebyggelsen byggdes herrgården. Som ursprungligen var avsedd som brukskontor och sommarbostad för patronen. Efterhand byggdes huset om för att också lägenheter för högre tjänstemän skulle få plats. I utkanten av själva kärnområdet växte det med tiden upp en villa och andra byggnader av varierande karaktär.

Bild av sågverkssamhället

Av den äldre industribebyggelsen vid vattnet finns spridda rester bevarade. Desto mer finns det bevarat av bostadsbebyggelsen och ekonomibyggnaderna. Marieberg är en miljö som speglar de förutsättningar som rådde i ett sågverkssamhälle vad det gäller bebyggelsestruktur, produktionsförhållanden och människors levnadsvillkor. Sågverksamheten i Marieberg var i drift i mer än 100 år och lades ner i början av 1970-talet.

Kulturreservatet bildades 2004

Kulturreservatet Marieberg bildades 2004. Det ägs av Köja Mariebergs lokalhistoriska förening och fungerar under sommartid som vandrarhem och kafé.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utan länsstyrelsen tillstånd är det förbjudet att:

 • riva eller flytta byggnader.
 • uppföra nya byggnader, byggnadsverk eller andra anläggningar.
 • bygga om, till eller på annat sätt förändra byggnader utvändigt.
 • använda felaktiga byggnadsmaterial och metoder som påverkar byggnadernas kulturhistoriska värde på ett negativt sätt.
 • måla om byggnadernas exteriörer med andra kulörer och färgtyper än de som anvisas i gällande skötselplan.
 • uppföra större master och antenner eller liknande inom reservatsområdet.
 • att försumma byggnadernas underhåll så att de förfaller.
 • schakta, fylla eller på annat sätt förändra markens höjdläge.
 • plantera eller avverka träd och buskar, uppväxt sly får däremot röjas.
 • anlägga vägar, stigar, parkeringsplatser och andra platser för gemensamma ändamål.
 • asfaltera, stenlägga eller på annat sätt hårdgöra markytor.
 • uppföra staket, stängsel och plank.
 • sätta upp tavla eller skylt.
 • låta markområdet förfalla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Bildades: 2004.

Kommun: Kramfors.

Skyddsform: Kulturreservat.

Hitta hit

Bjärtrå, norra sidan om Ångermanälven

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss