Kyrkliga kulturminnen

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. För att ändra i ett kyrkligt kulturminne krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner samt utövar tillsyn.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 får inte ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även vissa nyare kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är skyddade genom ett särskilt beslut. För byggnader som står på skyddade kyrkotomter eller begravningsplatser krävs tillstånd för ändringar oavsett byggnadens ålder.

Tillståndsplikt kan även gälla för vissa kyrkor som tidigare har ägts av Svenska kyrkan, men som har sålts till annan ägare.

När behövs tillstånd?

Vanligtvis behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen om ni exempelvis vill

 • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
 • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
 • ändra färgsättning
 • utvidga eller ändra en kyrkotomt eller begravningsplats
 • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, eller andra fasta anordningar
 • ändra medvetet gestaltad vegetation.

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring eller en underhållsåtgärd kräver tillstånd. Kontakta alltid oss inför planerade ändringar eller underhåll.

Ta hjälp av en antikvarisk expert

För att hitta de mest varsamma lösningarna på verksamhetens behov är det viktigt att ni tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som ni ska bifoga vid en ansökan.

När Länsstyrelsen lämnar tillstånd är det oftast förenat med villkor om hur arbetet ska utföras och dokumenteras samt att det ska genomföras med antikvarisk medverkan. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Hur får jag Länsstyrelsens yttrande?

Kontakta byggnadsantikvarie på länsstyrelsen för att få ett yttrande över vård- och underhållsplan.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan ni söker tillstånd

Tillståndsprövningen underlättas och går snabbare om vi får samråda om utförandet och vilket underlagsmaterial ni behöver ta fram innan ni lämnar in en tillståndsansökan.

Tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Alla skyddade kyrkliga inventarier ska förvaras och vårdas väl.

När behövs tillstånd?

Enligt kulturmiljölagen behövs tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

 • repareras/konserveras eller ändras
 • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
 • avföras från förteckningen
 • avyttras.

Ta kontakt med Länsstyrelsen innan ni lämnar in en ansökan så att vi kan samråda om åtgärden och vilket underlagsmaterial ni behöver ta fram inför tillståndsprövningen.

En ansökan om tillstånd ska innehålla:

 • en beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
 • en redovisning av tilltänkt arbetsmetod och materialval
 • protokoll med beslut från kyrkoråd
 • fotografier och ritningar där det är relevant
 • kulturhistorisk konsekvensbedömning

Ansökan skrivs på särskild blankett och skickas till: E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Anmäla ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Enligt kulturmiljölagen ska varje församling i Svenska kyrkan utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna och för att föremålen förvaras och vårdas väl. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift. För detta kan ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen behövas.

Vård- och underhållsplaner

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen ansvarar ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats för att det finns en vård- och underhållsplan. Den ska redovisa hur vård och underhåll ska gå till, så att kyrkomiljöns kulturhistoriska värden inte minskar och utseendet och karaktären inte förvanskas. Planen ska revideras minst vart tionde år. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig över vård- och underhållsplanen när en ny tas fram eller en befintlig plan revideras.

Kontakta Länsstyrelsen innan ni tar fram nya eller reviderar befintliga vård- och underhållsplaner.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie