Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som är övergiven och har tillkommit före år 1850. En fornlämning kan till exempel vara ruiner, gravfält och rester efter äldre bosättningar. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, även de som ingen känner till.


En övrig kulturhistorisk lämning är spår efter mänsklig verksamhet som tillkommit under och efter år 1850. En övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men ska visas hänsyn och aktsamhet.

Samråd med länsstyrelsen

Samråd med länsstyrelsen om du planerar en verksamhet i eller på skogsmark, jordbruksmark eller annan tidigare orörd mark och om arbetet planeras inom 100 meter från en fornlämning.

Det underlag du behöver skicka in inför samråd är:

 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter, om du inte är ensam ägare till fastigheten.
 • fastighetsbeteckning och kommun för planerad verksamhet.
 • beskrivning av planerad verksamhet med måttangivelser för areal och djup.
 • planerad verksamhets projekttid - när arbetet planeras påbörjas och avslutas.
 • fotografier som tydligt visar topografi och markslag under barmarkssäsong.
 • skalenlig karta med planerat verksamhetsområde markerat. Kartorna kan du göra med hjälp av länsstyrelsens karttjänst som finns under stycket Regionala karttjänster och webbGIS.
  Vill du istället använda dig av en shape-fil önskas projicering i SWEREF 99 TM.
 • diarienummer för andra prövningar hos länsstyrelsen som omfattar planerad verksamhet.

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Innan du söker tillstånd till ingrepp i fornlämning ska du ta kontakt med länsstyrelsen för samråd.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Om skogsbruksåtgärderna berör övriga kulturhistoriska lämningar ska ni samråda med Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen.

Information om länsstyrelsens rutiner som rör skogsbruk och fornlämningar Pdf, 126.8 kB.

Samråd vid skogsbruksåtgärder

Samråd med Länsstyrelsen om du planerar att utföra skogsbruksåtgärder som är närmare än 100 meter från en fornlämning. Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

Skicka underlag till samråd om avverkningsanmälan som berör fornlämningar

 1. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd vid skogsbruksåtgärder som finns under Blanketter längre ner på denna sida.
 2. Om du har Skogsstyrelsens A-nummer, kan du skicka en kopia tillsammans med kartunderlag för planerad verksamhet.
 3. Skicka samrådsunderlaget via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se

  Eller posta underlaget till:
  Länsstyrelsen Västernorrland
  871 86 Härnösand

Arkeologiska uppdrag kan delas in i tre steg; utredning, förundersökning och undersökning (slutundersökning). Processen i varje ärende är dock likartad för de tre olika stegen. Nedan visas en schematisk genomgång över hur ett ärende kan gå till från ansökan till genomförd undersökning.

 1. Företagaren/exploatören samråder med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avgör om det krävs en formell ansökan om ingrepp i fornlämning.
 2. Länsstyrelsen bedömer vilket behov det finns av arkeologiska utredningar eller undersökningar. Om en känd fornlämning berörs så gör Länsstyrelsen en prövning om ingreppet i fornlämningen är skäligt. Prövningen utgår från vilket samhällsintresse som i det aktuella fallet väger tyngst, fornlämningens bevarande eller exploateringen.
 3. Länsstyrelsen väljer vem som ska genomföra undersökningen. Valet görs antingen genom direktval eller genom anbudsförfarande.
 4. Länsstyrelsen skickar ett förfrågningsunderlag med krav för undersökningen till undersökaren, det vill säga den valda arkeologiska institutionen.
 5. Undersökaren gör en undersökningsplan med kostnadsberäkning. Denna görs utifrån förfrågningsunderlaget och kraven.
 6. Undersökningsplanen med kostnadsberäkning granskas av Länsstyrelsen. Planen och beräkningen ska ge en undersökning av hög kvalité till en rimlig kostnad.
 7. Länsstyrelsen underrättar företagaren, som ger klartecken att det finns täckning för kostnaden innan beslut fattas.
 8. Länsstyrelsen fattar ett beslut om utredning, beslut om förundersökning eller beslut om tillstånd med villkor om slutundersökning.
 9. Företagaren och undersökaren avtalar om hur och när undersökningen ska genomföras.
 10. Undersökningen utförs enligt Länsstyrelsens beslut och villkor och under tillsyn av Länsstyrelsen. Undersökaren gör en preliminär rapportering till länsstyrelsen.
 11. Efter undersökningen meddelar Länsstyrelsen företagaren vad som gäller. Det kan till exempel finnas krav på restriktioner inför exploateringen och/eller krav på ytterligare undersökningar.
 12. Undersökaren gör en rapport över resultatet från undersökningen. Rapporten, som är ett underlag för fortsatt planering, sänds till Länsstyrelsen och företagaren.

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Okända fornlämningar?

Utöver de kända fornlämningarna finns det även många fornlämningar som ännu inte är upptäckta. Okända fornlämningar har samma lagskydd som de kända. Om du eller ditt företag planerar åtgärder som omfattar ett större markområde kan länsstyrelsen därför besluta att en särskild arkeologisk utredning måste göras, för att lokalisera eventuella hittills okända fornlämningar.

Ett vanligt exempel på fornlämningar som ofta inte är synliga ovan mark är förhistoriska boplatser. Men det förekommer även gravar, gravfält och andra typer av lämningar som idag inte är synliga i markytan. Lägen för boplatser från järnåldern antyds av gravar i form av framför allt högar, stensättningar och rösen. Under järnåldern är det vanligt att begrava sina döda på gårdens inägor; därför återfinns boplatserna vanligen inom 100-200 meter från gravarna. Då boplatslämningar idag ofta inte är synliga ovan mark så är det endast de synliga gravarna som indikerar ungefär var boplatsen ligger.

Historisk översikt i bokform

"Forntid i Västernorrlands län, en historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år" är en bok som innehåller kunskapsläget efter dryga 330 år av arkeologiska undersökningar gjorda i Västernorrlands län. De första undersökningarna gjordes så tidigt som på 1680-talet av dåvarande landshövdingen Eric Teet. De yngsta undersökningarna i detta verk är från 2013. Boken är skriven för arkeologer för att vi ska ha bättre kunskap om vad vi redan vet så att vi kan undersöka vad vi inte vet, men den kan även användas av dem som är intresserade av arkeologi i allmänhet. Den innehåller beskrivande texter av vad som kommit fram vid undersökningarna och tolkningar av det framkomna materialet. Det finns även många kartor och bilder på föremål och fornlämningar. Här finns undersökningar av fornlämningar från den äldsta tiden för cirka 8 500 år sedan till de yngsta från historisk tid. Författaren tilldelades pris för boken av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2019.

Publikation: Forntid i Västernorrlands län - en historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år Länk till annan webbplats.

Regionala karttjänster och webbGIS

Länsstyrelsen Västernorrland har flera karttjänster och webbGIS för att presentera geografisk information som vänder sig till såväl allmänhet som professionella användare.

Västernorrlands läns publika webbkarta Länskartan innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter. Här återfinns bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar. Observera att Länskartan inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Länskarta Västernorrland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss