Social hållbarhet

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. På dessa sidor hittar du också råd och stöd samt information om hur vi arbetar med att stödja organisationer som arbetar med frågor som rör social hållbarhet.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi har även ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen.

Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Länsstyrelsen värnar om demokratin och arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi ger också stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Personligt ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Digital föreälsningserie inom det sociala hållbarhetsområdet

Enheten för Social hållbarhet på Länsstyrelsen Västernorrland samt enheten för Folkhälsa på Region Västernorrland, erbjuder en föreläsningsserie inom det sociala hållbarhetsområdet. Syftet är att sprida kunskapsbaserat arbetssätt, forskningsresultat samt höja kompetensen inom olika områden såsom mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, integration och brottsförebyggande arbete. En del av föreläsningarna kan kopplas till covid-19.

Föreläsningarna erbjuds i digital form via Skype samt filmade föreläsningar som varvas med diskussionsmöten utifrån givna ämnen. Målgrupp är framförallt yrkesverksamma inom kommuner men även andra aktörer i Västernorrlands län.

Föreläsningsserien kommer erbjudas så länge efterfrågan finns. Har du önskemål om innehåll, kontakta Ulrika Viklund vid länsstyrelsen via e-post: ulrika.viklund@lansstyrelsen.se eller telefon: 070-190 25 88

Aktuellt program och information om anmälan finns i vår kalender.

kalender

Oro och utsatthet i tider av kris

I tider av kris så förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet, inte minst för de redan utsatta, och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Region Västernorrland, Polismyndigheten, länets kommuner och Länsstyrelsen Västernorrland har därför tagit fram ett gemensamt informationsmaterial med utgångspunkt i den särskilda utsattheten som riskerar att öka med coronavirusets påverkan på samhället.

Kontakt