Dahlman-Nordlingska huset

Grosshandlarna Dahlman och Nordling uppförde gemensamt fastigheten Storgatan 12–14, idag kallad Dahlman-Nordlingska huset.

Tomten köptes efter branden i Sundsvall 1888 av G. Sundborgs sterbhus och gjordes om till ett av stadens mest originella hus, med fyra våningar och i en fransk höggotik. Arkitekten Gustaf Hermansson ritade byggnaden samma år som han kom till Sundsvall, 1889. Byggmästaren G. A. Johansson ansvarade för arbetet på byggplatsen.

Beskrivning

Den höga sockeln är utförd i grå granit, bottenvåningen är likaså hög, omfattande närmast 1,5 våning, och spritputsad med målning i kalkstensimiterande kulör.

Våningarna ett till tre är slätputsade och målade i gult med ett brett dekorerat våningsband mellan plan ett och två, mellan plan två och tre finns en konsolfris uppbärande en kraftig krönlist och högst upp en 1 och en halv meter brett takfotsparti, likaså i kalkstensimiterande puts, utformad med segmentbågar och där ovan en större konsolfris uppbärande en ännu kraftigare krönlist.

Sadeltaket med grön falsad plåt flankeras av två höga gavelrösten i vardera änden av husets gatufasader. I hörnet Storgatan-Nybrogatan finns 3 fjärdedelar runt hörntorn, ovanligt högt och smalt med en originell toppig takavslutning.

Den vackert bemålade frisen mellan plan ett och två har ett götiskt bottenornament med varandra skärande fyrpass på vilka under fönsterpartierna figurtavlor placerats. I sin helhet beskriver den byggnadsindustrin från arkitektens ritkontor över huggning och barkning av träd på rot till murning på byggarbetsplatsen.

Versrader

Frisen har även följande versrader i två av fälten mot Storgatan: "Den som ej bygger Likt alla andra Får ej bry sig om Att många klandra" och "Ty det den ena Förnöja kan, Ej lyckas lika Behaga en ann". De utfördes av arkitekten själv tillsammans med konstnären Axel Söderberg från Stockholm, anställd hos Carl Grabow i dennes dekorationsateljé. Devisen skall ha speglat mycket av de ledande kretsarnas i Sundsvall mentalitet då de fordrade ett anständigt leverne utan överdåd och där den ekonomiska soliditeten utgjorde basen för såväl affärer, som privatliv.

De dekorativt bemålade lunettformade fälten över fönstren i tredje våningen har emblem för handel och sjöfart, konst, arkitektur och målning, samt motiv hämtade från många hantverksyrken. I översta våningen, där de täta fönsterplaceringarna endast bryts av dekorativa fält återfinner man de fyra årstiderna, symboliserade av kvinnofigurer, två fält med läns- och stadsvapnet, samt två med ägarnas initialer.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriör och trapphus 12 - 14 avseende ingrepp i fast inredning.

  • Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre mot Storgatan - Nybrogatan byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I trapphuset och entré mot Storgatan får åtgärder inte vidtagas som innebär ingrepp i fast inredning.
  • Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminne 25 april 1980.

Sundsvalls kommun, Minerva 4, DAHLMAN-NORDLINGSKA HUSET.

Bostadshus, Apotek.

Nybyggnadsår: 1891 - 1892

Hermansson, Gustaf - Arkitekt.