Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gamla apoteket

Frågan om att byggnadsminnesmärka Gamla apotekshuset togs upp 1976. I samband med detta kom förslag om att göra om byggnaden till bibliotek, vilket godkändes av kommunen 1981.

Historik

1889 påbörjades uppförandet av det gamla apotekshuset, detta blev startskottet för bostadsbyggandet i Sollefteå. Den utgör en för staden ovanlig och märklig byggnad. Dels på grund av att den byggdes i tegel i en stad som annars bestod av trähus, dels på grund av dess byggnadsstil, även om denna var vanlig i andra städer i södra Sverige.

Arkitekten Lars Niklas Wahrgren

Arkitekten Lars Niklas Wahrgren sägs till stor del ligga bakom den trähusarkitektur som utvecklades i Sollefteå. Wahrgren föddes 1965 i Härnösand men åkte 1883 till Tyskland för att utbilda sig till arkitekt. Han bosatte sig i Sollefteå 1888. Snart därefter ritade han sin första stora byggnad, nämligen J G Askbergs kombinerade apoteks- och bostadshus. Han kom därefter att få de flesta uppdragen att rita de monumentala bostadshusen i Sollefteå. Men han gjorde även ritningar till mindre bostadshus, uthus och andra typer av byggnader som bryggerier.

Beskrivning

Fastigheten utgjordes ursprungligen av en två och en halv våning hög huvudbyggnad med en flygel mot gårdssidan. Där fanns även ett gårdshus, som fungerade som stall och drängbostad. Kombinationen av apotekarbostad, försäljningslokal, laboratorier, stall med mera daterade från 1800-talets slut var unik i Sverige. Syntesen hade också ett stort arkitektoniskt värde.

Byggnadens stomme utgörs av ett homogent tegelmurverk grundlagt på naturstensmurar och med slagna tegelvalv i källaren. Källbjälklaget består av slagna tegelvalv, övriga bjälklag består av träkonstruktioner.

Fasaderna är av tegel med putslister, och taket har idag gråmålad plåt. Mot Storgatan i sydväst är det försett med ett fyrkantigt krenelerat hörntorn. I andra änden finns en trappstegsgavel, som också är krenelerad. Den är ett bra exempel på det sena 1800-talets historiserande arkitektur med en blandning av olika stilelement.

Intryck från både medeltiden och renässansen

Wahrgren har tagit intryck från såväl medeltiden, i form av det krenelerade hörntornet, rundbågar, nordtysk gotik, spetsbågeformade blinderingar och portens kolonnuppburna portik, som av renässansen. Det senare kan man bland annat se representerade i de rusticerande hörnkedjorna, och i trappuppgångens geometriskt orientaliserande och antikiserande mosaiker med bland annat meandermönster. Stilen knyter an till de palats som ungefär samtidigt uppfördes på Strandvägen i Stockholm och i Stenstaden i Sundsvall.

Fint exempel på paradvåning

I början av 1980-talet var fortfarande apotekarbostaden bevarad som ett fint exempel på en paradvåning från 1800-talets slut. I samband med restaureringen och ombyggnaden på 1980-talets början revs apotekshusets gårdsbyggnad för att bland annat ge plats åt en modern tillbyggnad till biblioteket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar: exteriören och i interiören får det inte göras ingrepp i stomme eller ändring av rumsindelning. I trapphuset på plan 2-4, i intilliggande rum med hiss i plan 2 samt i hörnrum kallat biljard och intilliggande ateljé på plan 4, får det inte göras ändring av eller ingrepp i fast inredning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminne: sedan den 24 februari 1984.

Beteckning: Sollefteå kommun, Apotekaren 3, Gamla apotekshuset, Sollefteå.

Historisk funktion: Apotek.

Nybyggnadsår: 1889.

Arkitekt: Niclas Wahrgren.

Hitta hit

Gamla apoteket ligger på Storgatan 59, Sollefteå.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss